801 803 000
INTER Medyk Life

Zawody medyczne – zawody wysokiego ryzyka?

Nowa odsłona INTER Medyk Life, ubezpieczenia na życie wraz z utratą przychodu wskutek niezdolności do pracy

Obowiązujący w Polsce stan epidemii postawił przed pracownikami służby zdrowia nowe wyzwania i zagrożenia związane z wykonywaniem ich zawodu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, branża ta od lat zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby wypadków przy pracy, a obecna walka  z SARS-CoV-2 zwiększyła potencjalne ryzyko. W związku z powyższym, INTER-ŻYCIE Polska wprowadziła nową odsłonę ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life dedykowaną branży medycznej. Zabezpiecza ono finansowo na wypadek śmierci (także z tytułu COVID–19), utraty przychodu wskutek niezdolności do pracy czy innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zawody podwyższonego ryzyka

Ilu pracowników sektora ochrony zdrowia uległo wypadkom w pracy? Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego[1] w 2019 roku w sektorze ,,Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, wypadek przy pracy miało 9 027 osób, to o 169 więcej niż w 2018 roku (8 858 wypadków[2]). Średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł w tym okresie ponad 26,6 dnia. Branża medyczna jest od lat na trzecim miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy, wyprzedzając takie sektory jak m.in. transport i gospodarka magazynowa czy budownictwo. Wyższe ryzyko charakteryzuje tylko branże: ,,Przetwórstwo przemysłowe” (28121 wypadków) oraz ,,Handel; Naprawa pojazdów samochodowych” (10492 wypadki). Liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) w sektorze ,,Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” także jest jednym z wyższych i wyniósł w 2019 roku 10,04. Wyższy wskaźnik wypadkowości wg wstępnych danych GUS w 2019 roku mają tylko sektory: ,,Górnictwo i wydobywanie” (15,68) i ,,Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja” (13,83). Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii w Polsce i codzienna praca na pierwszej linii frontu walki z wirusem SARS-CoV-2 zwiększa ryzyko związane z pracą w zawodach medycznych. Zdarzają się zakażenia personelu medycznego, są też niestety ofiary śmiertelne wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych.

Ubezpieczenie na życie medyka

INTER Medyk Life – pakiet ochronny obejmujący ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie utraty przychodu wskutek niezdolności do pracy

Z myślą o szczególnych potrzebach osób pracujących w zawodach medycznych, firma INTER przygotowała nową wersję Ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life, które zabezpiecza finansowo w przypadku nieprzewidywanych zdarzeń losowych. Środki z polisy uruchamiane są m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji, pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby, takiej jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu (47 jednostek chorobowych). Co ważne, ubezpieczenie obejmuje sytuacje na wypadek pobytu w szpitalu czy śmierci na skutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W sytuacji niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby, ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia dodatkowe środki finansowe (do 18 000 zł miesięcznie, nawet przez rok).

Ryzyka zawodowe branży medycznej

Polisa zawiera też dedykowany pakiet ryzyk medycznych związanych z wykonywaniem zawodu medycznego, tj. trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, poważne zachorowania związane z zarażeniem się wirusem HIV, czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, a także przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi. Ochrona obejmuje również „wtórny zespół stresu pourazowego” i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta, a także urazy kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy.  

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie? Nasza codzienność może się nagle zmienić z wielu powodów. Choroba lub wypadek mogą pozbawić nas możliwości wykonywania pracy, a tym samym narazić nas i naszych bliskich na niestabilność finansową. W takiej sytuacji polisa INTER Medyk Life może okazać się silną tarczą, która pomoże w dochodzeniu do zdrowia w komfortowych finansowo warunkach. To także bezpieczeństwo najbliższych na wypadek naszej śmieci, które pozwoli na spłatę posiadanych kredytów, pożyczek, ułatwi start w dorosłe życie naszym dzieciom, gdy nas zabraknie; zagwarantuje środki pieniężne, gdy ze względów zdrowotnych nie możemy pracować, pokryje koszty leczenia oraz  rehabilitacji. INTER Medyk Life to polisa, która nie tylko uwzględnia potrzeby środowiska medycznego, ale też zabezpiecza ich rodziny. Pakiet INTER Medyk Life oferujemy w 7 różnych wariantach różniących się wysokością świadczeń, które maksymalnie mogą wynieść nawet 1.000.000 zł. To, co wyróżnia INTER Medyk Life na rynku, to możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk medycznych, które chronią przed tym, co może przydarzyć się w specyficznych warunkach pracy i które obejmują najczęściej występujące problemy zdrowotne w branży medycznej. Warto podkreślić, że każdy wariant polisy obejmuje ryzyko związane z zakażeniem SARS-CoV-2 – środki zostaną uruchomione w przypadku utraty przychodu wskutek niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu czy śmierci w wyniku COVID–19  – mówi Anna Antonowicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie, Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Dla kogo INTER MEDYK Life?

Polisa INTER Medyk Life jest dedykowana wszystkim osobom zatrudnionym w branży medycznej, które w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 69 roku życia. Jest to pakiet specjalnie opracowany z myślą o potrzebach pracowników medycznych – lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach, a także innych osobach wykonujących zawody medyczne lub pracujących w służbie zdrowia. Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz ze współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi. Procedura przystąpienia do umowy jest prosta i nie wymaga wykonywania dodatkowych badań lekarskich, wystarczy wypełnić wniosek oraz skróconą ankietę medyczną.

Ubezpieczenie w nowej odsłonie będzie dostępne w sprzedaży od 26.05.2020 roku.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl


[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2019-roku-dane-wstepne,3,38.html

[2] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2018-roku,4,12.html