Dokumenty Spółek INTER

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA oraz tryb udostępniania informacji.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE (Spółki INTER Polska”) deklarują gotowość stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółek INTER Polska, a także zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu Korporacyjnego.

Jednocześnie Spółki INTER Polska informują o częściowym stosowaniu postanowień, o których mowa w § 21 ust. 2 oraz § 24 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:
Zasady Ładu Korporacyjnego KNF

Raporty Rady Nadzorczej
2022 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2022 r. 1,26 MB 2022 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2022 r. 1,33 MB 2021 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2021 r. 1,24 MB 2021 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2021 r. 1,30 MB 2020 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2020 r. 1,35 MB 2020 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2020 r. 1,39 MB 2019 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2019 r. 1,25 MB 2019 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2019 r. 1,26 MB 2018 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2018 r. 458,71 KB 2018 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2018 r. 461,08 KB 2017 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2017 r. 37,58 KB 2017 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2017 r. 44,54 KB 2016 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2016 r. 34,13 KB 2016 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2016 r. 48,11 KB 2015 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2015 r. 44,26 KB 2015 Raport z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2015 r. 52,80 KB

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i/lub finansowaniu terroryzmu

Pracownicy TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., a także osoby współpracujące, wykonujące czynności na rzecz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., którzy stwierdzą lub w inny sposób posiądą wiedzę o możliwych niedozwolonych zachowaniach lub nieprawidłowościach występujących przy wykonywaniu pracy lub usług, a które są związane z praniem pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu, mają możliwość zgłoszenia tego faktu. Powiadamianie odbywa się za pomocą anonimowych kart umieszczanych w zabezpieczonej przed otwarciem skrzynce, znajdującej się w siedzibie Centrali TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., do której dostęp posiada wyłącznie Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń lub jej Zastępca. Kanałem przekazywania informacji może być również droga pocztowa, przy czym list wysłany przez Zgłaszającego powinien zostać zaadresowany do Osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń (lub Zastępcy Osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń) i opatrzony dopiskiem „AML – do rąk własnych”.

Wróć na górę