Informacje dla Akcjonariuszy

 

TU INTER POLSKA S.A.

Informacja z dnia 21.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) na godz.: 13.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023
7.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023
8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
10.   Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionej Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu TU INTER Polska S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2023
14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2023 roku”
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Informationen vom 21.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 13. Juni 2024 (Donnerstag) um 13:30 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung
2.    Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
5.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023
6.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2023
7.    Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2023
8.    Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2023
9.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats
11. Beschlussfassung über die Genehmigung der geänderten Politik der Eignungsbeurteilung des Aufsichtsrates und des Audit Komitees der TU INTER Polska S.A.
12. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2023
13. Beschlussfassung über die Beurteilung der Vergütungspolitik im Jahr 2023
14. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2023“
15. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

 

Informacja z dnia 14.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 29 września 2023 r. (piątek) na godz. 14.30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5.    Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości pierwotnej indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej

6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

7.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 14.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. für den 29. September 2023 (Freitag) um 14:30 Uhr ein. Die Außerordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung

2.    Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung

5.    Beschlussfassung über die primäre Eignungsbeurteilung des Kandidaten für ein Mitglied des Aufsichtsrates und kollektive Eingungsbeurteilung des Aufsichtsrates

6.    Beschlussfassung über die Berufung des Aufsichtsratsmitglieds

7.    Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 16.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) na godz.: 14.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
 10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2022 roku”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 16.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 12. Juni 2023 (Montag) um 14:00 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2022
 7. Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2022
 8. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2022
 9. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022
 10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats
 11. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2022
 12. Beschlussfassung über die Beurteilung der Vergütungspolitik im Jahr 2022
 13. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2022“
 14. Beschlussfassung über die Änderung der Gesellschaftssatzung
 15. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 07.06.2022

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) na godz.: 13.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i członków Komitetów Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2021 roku”.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 07.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 23. Juni 2022 (Donnerstag) um 13:30 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2021.
 7. Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2021.
 8. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2021.
 9. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.
 10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats.
 11. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2021.
 12. Beschlussfassung über die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern für eine neue Amtszeit.
 13. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Mitglieder der Komitees des Aufsichtsrats.
 14. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2021.
 15. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2021“.
 16. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 17.01.2022

Uprzejmie informujemy o następującym wpisie dokonanym przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:

 1. w dniu 23.12.2021 r. sąd rejestrowy dokonał następującego wpisu: zmiana § 12 ust. 7 pkt 9) Statutu TU INTER Polska S.A. oraz dodanie § 12 ust. 8 Statutu TU INTER Polska S.A.

Information vom 17.01.2022

Wir möchten Sie über folgenden Eintrag des Registergerichts in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters informieren:

 1. am 23. Dezember 2021 hat das Registergericht folgende Eintragung vorgenommen: Änderung des § 12 Abs. 7 Pkt. 9) der Satzung der TU INTER Polska S.A. und Hinzufügung von § 12 Abs. 8 der Satzung der TU INTER Polska S.A

Informacja z dnia 10.11.2021 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godz.: 14:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Zmiana Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 6. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 10.11.2021

Der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 25. November 2021 (Donnerstag) um 14:00 Uhr ein. Die außerordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung.

2.   Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.

5.    Änderung der Satzung der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

6.    Annahme der Politik der Eignungsbeurteilung des Aufsichtsrates und des Audit Komitees

der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

7.    Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

 

Informacja z dnia 31.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie
§ 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r. (wtorek) na godz.: 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

6.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.

8.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

9.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

10.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2020.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2020 roku”.

13.     Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 15. Juni 2021 (Dienstag) um 10:00 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung.

2.   Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.

5.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020.

6.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2020.

7.    Beschlussfassung über die Gewinnverteilung  für das Geschäftsjahr 2020.

8.    Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2020.

9.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

10.  Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2020.

11.  Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2020.

12.  Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2020“.

13.  Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 23.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem z dnia 21.01.2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS Pana Svena Koryciorza jako członka Rady Nadzorczej TU INTER Polska S.A.

Wir möchten Sie informieren, dass das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau XII Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters mit der Bestimmung vom 21.01.2021 Herrn Sven Koryciorz als Vorstandsmitglied der TU INTER Polska S.A.  in das Unternehmenregister eingetragen hat.


PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

16 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016204 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000016204 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die fünfte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

25 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016204 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000016204 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die vierte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

06 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016204 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000016204 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die dritte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

Informacja z dnia 03 listopada 2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 26 listopada 2020 r. (czwartek), na godz. 17:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau beruft auf Grundlage von Art. 402 § 3 sowie Art. 399 § 1, in Verbindung mit Art. 398 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abst. 3 sowie § 9 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 26. November 2020 (Donnerstag) um 17.00 Uhr im Sitz der Gesellschaft in Warszawa (02-305) Al. Jerozolimskie 142B, mit der folgenden Tagesordnung ein:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung
 2. Auswahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
 5. Beschlussfassung über Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrates
 6. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Gesellschaft genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z 14 października 2020 r.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016204 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000016204 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die zweite von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

Informacja z dnia 29.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016204 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 stycznia 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000016204 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. Januar 2026.

Diese Aufforderung ist die erste von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

 

Informacja z dnia 03.06.2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
  i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2019 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes
  für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
  der Zusatzinformation mit Einleitung zum Jahresabschluss sowie den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen, der Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital und der Cashflow-Rechnung.
 7. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 8. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
 9. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 10. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung  für das Geschäftsjahr 2019.
 11. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2019.
 12. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
 13. Beschlussfassung über die Auswahl des Betreibers vom Register der Aktionäre.
 14. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden.

Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

 

Informacja z dnia 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy o następujących wpisach dokonanych przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:
1) w dniu 16.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER Polska S.A.
2) w dniu 30.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 12 ust. 7 Statutu TU INTER Polska S.A.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Ihnen höflich mit, dass im durch das Registergericht geführten Register der Unternehmer KRS folgende Angaben erfasst wurden:
1) am 16.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER Polska S.A.
2) am 30.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 12 Abs. 7 der Satzung von TU INTER Polska S.A.

Informacja z dnia 20.01.2020 r.

Niniejszym informujemy, iż decyzją z dnia 09.01.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmianę Statutu TU INTER Polska S.A. dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2019 r.
W związku z powyższym, Zarząd TU INTER Polska S.A. w dn. 17.01.2020 r. (data nadania przesyłki pocztowej) złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie dokonanych zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass die Aufsichtsbehörde kraft ihres Bescheides vom 09.01.2020 die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.11.2019 beschlossenen Änderungen der Satzung genehmigt hat.
Im Zusammenhang mit dem Obigen hat der Vorstand von TU INTER Polska S.A. am 17.01.2020 (Datum des Poststempels) bei dem Polnischen Gerichtsregister die Eintragung der geänderten Satzungsbestimmungen ins durch das Amtsgericht in Warschau geführte Register der Unternehmer beantragt.

TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.

Informacja z dnia 21.05.2024 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) na godz.: 14:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142B, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionej Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2023
14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2023 roku”
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Informationen vom 21.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 13. Juni 2024 (Donnerstag) um 14:30 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1. Eröffnung der Hauptversammlung
2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023
6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2023
8. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2023
9. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats
11. Beschlussfassung über die Genehmigung der geänderten Politik der Eignungsbeurteilung des Aufsichtsrates und des Audit Komitees der TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
12. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2023
13. Beschlussfassung über die Beurteilung der Vergütungspolitik im Jahr 2023
14. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2023“
15. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 14.09.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 29 września 2023 r. (piątek) na godz. 15:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

5.    Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości pierwotnej indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej

6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

7.    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 14.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. für den 29. September 2023 (Freitag) um 15:00 Uhr ein. Die Außerordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung

2.    Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung

5.    Beschlussfassung über die primäre Eignungsbeurteilung des Kandidaten für ein Mitglied des Aufsichtsrates und kollektive Eingungsbeurteilung des Aufsichtsrates

6.    Beschlussfassung über die Berufung des Aufsichtsratsmitglieds

7.    Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 16.05.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) na godz.: 15:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
 10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2022 roku”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 16.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 12. Juni 2023 (Montag) um 15:00 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2022
 7. Beschlussfassung über die Verteilung des Gewinns für das Geschäftsjahr 2022
 8. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2022
 9. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022
 10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats
 11. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2022
 12. Beschlussfassung über die Beurteilung der Vergütungspolitik im Jahr 2022
 13. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Goernance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2022“
 14. Beschlussfassung über die Änderung der Gesellschaftssatzung
 15. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 07.06.2022

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) na godz.: 14:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości (indywidualnej i zbiorowej) Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i członków Komitetów Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2021 roku”.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 07.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 23. Juni 2022 (Donnerstag) um 14:30 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2021.
 7. Beschlussfassung über die Bedeckung des Verlustes für das Geschäftsjahr 2021.
 8. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2021.
 9. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021.
 10. Beschlussfassung über die Eignungsbeurteilung (individuell und kollektiv) des Aufsichtsrats.
 11. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2021.
 12. Beschlussfassung über die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern für eine neue Amtszeit.
 13. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Mitglieder der Komitees des Aufsichtsrats.
 14. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2021.
 15. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2021“.
 16. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

 

Informacja z dnia 17.01.2022

Uprzejmie informujemy o następującym wpisie dokonanym przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:

 1. w dniu 21.12.2021 r. sąd rejestrowy dokonał następującego wpisu: zmiana § 13 ust. 7 pkt 9) Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz dodanie § 13 ust. 8 Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Information vom 17.01.2022

Wir möchten Sie über folgenden Eintrag des Registergerichts in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters informieren:

 1. am 21. Dezember 2021 hat das Registergericht folgende Eintragung vorgenommen: Änderung des § 13 Abs. 7 Pkt. 9) der Satzung der TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. und Hinzufügung von § 13 Abs. 8 der Satzung der TU INTER-ŻYCIE Polska S.A

Informacja z dnia 10.11.2021 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godz.: 14:30. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Zmiana Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
 6. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Information vom 10.11.2021

Der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 25. November 2021 (Donnerstag) um 14:30 Uhr ein. Die außerordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung.

2.   Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.

5.    Änderung der Satzung der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.

6.    Annahme der Politik der Eignungsbeurteilung des Aufsichtsrates und des Audit Komitees

der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.

7.    Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

 

Informacja z dnia 31.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2021 r. (wtorek) na godz.: 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

6.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

8.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

9.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

10.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania w roku 2020.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2020 roku”.

13.     Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 und Art. 399 § 1 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 15. Juni 2021 (Dienstag) um 11:00 Uhr ein. Die Ordentliche Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

1.    Eröffnung der Hauptversammlung.

2.    Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.

3.    Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.

4.    Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.

5.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020.

6.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes für das Geschäftsjahr 2020.

7.    Beschlussfassung über die Bedeckung des Verlustes für das Geschäftsjahr 2020.

8.    Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2020.

9.    Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

10. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2020.

11. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2020.

12. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2020“.

13. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 23.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że Postanowieniem z dnia 02.02.2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS Pana Svena Koryciorza jako członka Rady Nadzorczej TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Wir möchten Sie informieren, dass das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau XII Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters mit der Bestimmung vom 02.02.2021 Herrn Sven Koryciorz als Vorstandsmitglied der TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.  in das Unternehmenregister eingetragen hat.


PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

16 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012649 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000012649 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr  eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die fünfte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

25 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012649 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000012649 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr  eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die vierte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

6 listopada 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012649 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000012649 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr  eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die dritte von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

Informacja z dnia 03 listopada 2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 26 listopada 2020 r. (czwartek), na godz. 17:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau beruft auf Grundlage von Art. 402 § 3 sowie Art. 399 § 1, in Verbindung mit Art. 398 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abst. 3 sowie § 10 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 26. November 2020 (Donnerstag) um 17.30 Uhr im Sitz der Gesellschaft in Warszawa (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, mit der folgenden Tagesordnung ein:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung
 2. Auswahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung
 5. Beschlussfassung über Bestellung eines Mitglieds des Aufsichtsrates
 6. Schließung der Hauptversammlung

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Gesellschaft genannten Personen genannt werden. Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z 14 października 2020 r.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012649 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 marca 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000012649 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr  eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. März 2026.

Diese Aufforderung ist die zweite von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

Informacja z dnia 29.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.), Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012649 (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki, adres: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, w Biurze Zarządu i Obsługi Prawnej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do 1 stycznia 2026 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa

Auf Grundlage der Bestimmungen von Art. 16 Abs.1 des Gesetzes vom 30. August 2019 r. über die Änderung des Handelsgesetzbuches und bestimmter anderer Gesetze (Gesetzblatt vom 2019, Pos.1798 mit Änderungen) fordert der Vorstand der Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau, eingetragen im Unternehmensregister, das vom Bezirksgericht für die Stadt Warschau in Warschau geführt wird, XII Wirtschafstabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000012649 (weiterhin als „Gesellschaft“ genannt) die Aktionäre der Gesellschaft auf, ihre Aktienurkunden bis zum 31. Dezember 2020 zur Dematerialisierung einzureichen.

Die Aktienurkunden können am Sitz der Gesellschaft unter der Adresse: Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warschau, im Vorstand -und Rechtsbüro, von Montag bis Freitag, von 10 bis 16 Uhr  eingereicht werden.

Die Einreichung der Aktienurkunden in der Gesellschaft erfolgt gegen eine dem Aktionär ausgestellte schriftliche Quittung.

Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden erlöschen kraft Gesetzes am 1. März 2021. Von der Gesellschaft ausgegebene Aktienurkunden bleiben nur in dem Umfang gültig, in dem der Aktionär der Gesellschaft nachweist, dass er Anspruch auf Aktienrechte hat, und zwar bis zum 1. Januar 2026.

Diese Aufforderung ist die erste von fünf gesetzlich vorgeschriebenen.

 

Informacja z dnia 03.06.2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie
§ 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
  i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2019 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:30 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes
  für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
  der Zusatzinformation mit Einleitung zum Jahresabschluss sowie den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen, der Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital und der Cashflow-Rechnung.
 7. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 8. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
 9. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 10. Beschlussfassung über die  Abdeckung der Verlustes für das Geschäftsjahr 2019.
 11. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2019.
 12. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
 13. Beschlussfassung über die Auswahl des Betreibers vom Register der Aktionäre.
 14. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden.

Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.

Informacja z dnia 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy o następujących wpisach dokonanych przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:
1) w dniu 17.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) w dniu 31.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 13 ust. 7 Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Ihnen höflich mit, dass im durch das Registergericht geführten Register der Unternehmer KRS folgende Angaben erfasst wurden:
1) am 17.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) am 31.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 13 Abs. 7 der Satzung von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Informacja z dnia 20.01.2020 r.

Niniejszym informujemy, iż decyzją z dnia 09.01.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmianę Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2019 r.

W związku z powyższym, Zarząd TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w dn. 17.01.2020 r. (data nadania przesyłki pocztowej) złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie dokonanych zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass die Aufsichtsbehörde kraft ihres Bescheides vom 09.01.2020 die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.11.2019 beschlossenen Änderungen der Satzung genehmigt hat.
Im Zusammenhang mit dem Obigen hat der Vorstand von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. am 17.01.2020 (Datum des Poststempels) bei dem Polnischen Gerichtsregister die Eintragung der geänderten Satzungsbestimmungen ins durch das Amtsgericht in Warschau geführte Register der Unternehmer beantragt.

 

Wróć na górę