Pakiet INTER Lekarz – OC Dobrowolne

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne OC dla lekarzy.
Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych?

Pacjenci, którzy trafiają do gabinetu lekarza, oprócz opieki medycznej oczekują poszanowania swoich praw oraz własności materialnej. Na skutek rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie praw przysługujących pacjentom znacząco zwiększa się liczba postępowań karnych prowadzonych w sprawach o utratę zdrowia lub naruszenie praw pacjenta [1]. Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) nie pokrywa kosztów odszkodowania dla pacjenta z tytułu uszkodzenia mienia lub naruszenia jego praw. W takich przypadkach można jednak skorzystać z dobrowolnego OC, którego zakres obejmuje zarówno te wymienione wyżej, jak i inne, dodatkowe zdarzenia. Co jest kluczowe przy wyborze takiej polisy? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Naruszenie których praw pacjenta może być przyczyną postępowania sądowego?

Zakres praw przysługujących pacjentowi został uregulowany dzięki Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która określa, że każdy pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji na temat swojego stanu zdrowia,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • tajemnicy informacji,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania swojej intymności oraz godności,
 • dostępu do dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Naruszenie któregokolwiek z tych praw może stanowić samodzielną podstawę dochodzenia roszczeń od lekarzy i podmiotów leczniczych. Oznacza to, że do otrzymania zadośćuczynienia nie jest konieczne, aby doszło do popełnienia błędu medycznego, czyli uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Podstawą do orzeczenia zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta jest art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z art. 448 Kodeksu cywilnego. Lekarze i podmioty medyczne, którzy chcą zabezpieczyć się przed kosztami wynikającymi z takich roszczeń, powinni pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego OC i dostosowaniu zakresu polisy do swoich indywidualnych potrzeb.

Jaki jest zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC?

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie zapewnić lekarzom  ochronę w zakresie nieobjętym OC obowiązkowym. Mogą z niego skorzystać np. lekarze uczestniczący w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzący działalność dydaktyczną, udzielający świadczeń medycyny estetycznej lub wynajmujący swój gabinet pod taką działalność.

Przedmiot dobrowolnego ubezpieczenia OC stanowi odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub szkody na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, a także posiadaniem mienia służącego do wykonywania tej działalności, a dodatkowo w związku z uczestniczeniem w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzeniem działalności dydaktycznej, w tym praktycznej nauki zawodu, i udzielaniem pierwszej pomocy medycznej.

W zależności od oferty ubezpieczyciela i zakresu dobrowolnego OC, może ono obejmować np. szkody:

 • powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
 • wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym wirusów HIV/ WZW) lub zatruć pokarmowych,
 • powstałe w najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich nieruchomościach w ramach prowadzonej działalności leczniczej,
 • powstałe w mieniu pacjenta, które znajdowało się w pieczy osoby ubezpieczonej,
 • wyrządzone przez  rzeczy użyczone, sprzedane, przetworzone lub wytworzone przez osoby objęte ubezpieczeniem.
Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dobrowolnego OC?

OC Dobrowolne jest ubezpieczeniem, którego zakres można modyfikować pod kątem potrzeb indywidualnego klienta. Można powiedzieć, że jest to “ubezpieczenie szyte na miarę”, które uwzględnia nie tylko rodzaj prowadzonej przez lekarza działalności, ale także różnorodne aspekty opieki nad pacjentem i rodzaj wyposażenia gabinetu.

Porównując oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, warto zwrócić uwagę na:

 • szczegółowy zakres proponowanej ochrony wraz z jej ograniczeniami, czyli wyłączeniami odpowiedzialności,
 • możliwość wyboru sumy gwarancyjnej,
 • możliwość elastycznego budowania indywidualnie przygotowanej polisy.

Budując swoją polisę, należy szczegółowo omówić z agentem ubezpieczeniowym rodzaj świadczonych usług oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb.

Świadomy wybór dobrowolnego ubezpieczenia OC jest jedną z lepszych decyzji, która pozwala zdjąć z barków lekarza sporą dawkę stresu i umożliwić mu prowadzenie swojej praktyki z dodatkową gwarancją bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat OC Dobrowolnego oferowanego przez TU INTER można znaleźć TUTAJ.

Osoby zainteresowane poznaniem oferty i przygotowaniem swojej indywidualnej polisy zachęcamy do kontaktu z naszymi agentami.

Referencje
 1. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art8688891-odszkodowania-za-bledy-medyczne-brakuje-bieglych-i-lekarzy-sadowych (ostatni dostęp: 13.04.2022)
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417  (ostatni dostęp: 13.04.2022)
 3. Prawa Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta (ostatni dostęp: 13.04.2022)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866 (ostatni dostęp: 13.04.2022)
 5. Materiały ofertowe TU INTER Polska. https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/lekarz-i-lekarz-dentysta/ (ostatni dostęp: 13.04.2022)
Wróć na górę