Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

Każdy lekarz wykonujący zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza go ona przed pokrywaniem roszczeń pacjentów z własnej kieszeni. Ten obowiązek nakładany jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Przepisy określają także minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC. Dla indywidualnych praktyk lekarskich wynosi ona:

  • 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń [1].

Nie oznacza to jednak, że lekarz nie może zawrzeć polisy na wyższe sumy gwarancyjne! Na przykładach z naszej długoletniej praktyki pokażemy Państwu, że jest to wręcz zalecane.

Przykład 1.: Renta jako jeden z rodzajów roszczeń

W trakcie laparoskopowej cholecystektomii doszło do komplikacji – uszkodzenia dróg żółciowych, żyły wrotnej i zawału wątroby. W efekcie konieczna była rekonstrukcja dróg żółciowych oraz usunięcie płata wątroby.

Obecnie pacjentka zgłasza dolegliwości bólowe oraz pogorszenie stanu psychicznego. Wymaga stałej opieki hepatologa.

Pacjentka wystąpiła z roszczeniem o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę miesięczną – łącznie 410 533 zł. Sprawa jest w toku. Przez okres trwania procesu sąd zobowiązał pozwanego chirurga do bezzwrotnego wypłacania powódce comiesięcznej renty w kwocie 1 500 zł miesięcznie. Co więcej, przed złożeniem zażalenia przez lekarza wysokość renty była jeszcze wyższa!

Komentarz

Poszkodowany pacjent może ubiegać się o różne typy roszczeń:

  • zadośćuczynienie – mające na celu kompensację krzywd o charakterze niemajątkowym (cierpienia fizycznego i psychicznego),
  • odszkodowanie – rekompensata za poniesione szkody materialne, a także za potencjalnie utracone korzyści,
  • renta – wypłacana regularnie, nawet dożywotnio; jeżeli doszło do skutków zdrowotnych uniemożliwiających lub ograniczających pracę zarobkową albo powstania stałych zwiększonych potrzeb [3].

Pacjent może wystąpić o wszystkie typy świadczeń jednocześnie. Podwyższa to zdecydowanie całkowitą kwotę wypłacaną w ramach roszczeń, zwiększa ryzyko przekroczenia sumy gwarancyjnej i poniesienia kosztów bezpośrednio przez lekarza. Szczególnie dotyczy to przypadku renty – suma gwarancyjna może się wyczerpać nawet jeszcze przed zakończeniem postępowania.

Przykład 2.: Kilku powodów w postępowaniu cywilnym

Specjalistka chorób wewnętrznych w ramach pracy w przychodni przez ok. 2 lata sprawowała opiekę nad pacjentem. Podczas kilkunastu wizyt w tym czasie chory zgłaszał dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Lekarka nie skierowała pacjenta na badania obrazowe, endoskopowe ani do poradni specjalistycznej. Zaleciła jedynie stosowanie trimebutyny i kontynuowała zalecenia mimo braku poprawy na kolejnych wizytach.

Pacjent zdecydował się na diagnostykę we własnym zakresie. W jej toku rozpoznano nowotwór złośliwy w zaawansowanym stadium. Chory został wykluczony z onkologicznego leczenia przyczynowego. W ciągu kilku miesięcy pacjent zmarł z powodu nowotworu.

Żona i córki zmarłego zgłosiły roszczenia po 100 000 zł zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej. W toku postępowania sądowego biegły sądowy stwierdził błąd medyczny. Jego skutkiem było opóźnienie w postawieniu diagnozy, a następnie zgon pacjenta z powodu zaawansowanego stadium choroby. Na rzecz żony zasądzono 150 000 zł, a trzem córkom po 50 000 zł. Dodatkowo, roszczenia zgłosili rodzice pacjenta – sprawa w toku.

Komentarz

W przypadku, gdy osób ubiegających się o odszkodowanie jest więcej niż jedna, np. członkowie rodziny zmarłego pacjenta, całkowita kwota roszczeń może znacznie wzrosnąć. Tym samym ryzyko, że przekroczy minimalną sumę gwarancyjną jest dużo większe.

Przykład 3.: Odpowiedzialność solidarna?

Otorynolaryngolog pracujący na kontrakcie przeprowadził operację usunięcia torbieli środkowej szyi, a także 2 reoperacje. Po zabiegach u pacjentki wystąpiły cechy nasilonej encefalopatii z padaczką, miokloniami, afazją ruchową oraz niedużego stopnia niedowładem czterokończynowym piramidowym, z przewagą w kończynach dolnych.

Ubezpieczyciel podmiotu leczniczego wraz z podmiotem leczniczym zawarli ugodę z pacjentką na jednorazowe odszkodowanie 620 000 zł oraz dożywotnią rentę miesięczną w wysokości 4 000 zł. Opinie biegłych sądowych stwierdziły błąd lekarza. Obecnie ubezpieczyciel podmiotu leczniczego domaga się od lekarza zwrotu połowy wypłaconej na mocy ugody kwoty, a ponadto podmiot leczniczy występuje o zwrot renty.

Komentarz

Jedną z form wykonywania zawodu lekarza jest indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem. W takim przypadku obowiązuje odpowiedzialność solidarna. Pacjent może wnosić roszczenia wobec lekarza, placówki leczniczej lub obu stron. Tak jak w powyższym przypadku, po zapłaceniu rekompensaty, podmiot medyczny może domagać się od lekarza roszczenia zwrotnego [4,5].

Oferta INTER Polska

Nasze doświadczenia w zakresie ubezpieczeń lekarzy jednoznacznie pokazują, że w wielu sytuacjach minimalna suma gwarancyjna jest niewystarczająca. Dlatego oferujemy możliwość zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC z wyższymi sumami gwarancyjnymi – nawet do 1 000 000 euro za jedno zdarzenie. W pakiecie INTER Lekarz zawarliśmy także dobrowolne OC, które rozszerza ochronę o szkody związane z uszkodzeniem mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/lekarz-i-lekarz-dentysta/.

Referencje

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  2. Materiały INTER Polska
  3. https://6krokow.pl/odszkodowanie-zadoscuczynienie/ (ostatni dostęp: 25.10.2022)
  4. https://www.ozzl.org.pl/images/cywilna.pdf (ostatni dostęp: 25.10.2022)
  5. https://remedium.md/vademecum/lekarz-przedsiebiorca/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-indywidualnej-praktyki-lekarskiej (ostatni dostęp: 25.10.2022)
Wróć na górę