Pielęgniarki i położne zatrudnione na etacie także ponoszą odpowiedzialność majątkową

Odpowiedzialność majątkowa pielęgniarki i położnej związana jest z reguły z wykonywaniem zawodu w ramach praktyki zawodowej lub kontraktu medycznego.  Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność materialna, choć ograniczona, towarzyszy również udzielaniu świadczeń medycznych w ramach umowy o pracę.

  • Pracownik, który ze swej winy (także nieumyślnej) wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.
  • Szkody jakie pielęgniarka/położna może wyrządzić pracodawcy mogą mieć charakter osobowy, czyli dotyczyć szkód na życiu i zdrowiu pacjentów, którzy następnie mogą domagać się wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia a nawet comiesięcznej renty oraz mogą mieć…
  • …charakter rzeczowy, związany z np. uszkodzeniem sprzętu medycznego.
  • W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody, stosownie do stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kto w jakim zakresie przyczynił się do powstania szkody, odpowiadają oni w równym stopniu.
  • W razie wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej (np. pacjentowi), zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca
  • …jednak może on obciążyć pracownika kosztami, które poniósł (np. sumą odszkodowania czy zadośćuczynienia).Odszkodowanie jakiego w takim przypadku pracodawca może żądać od pielęgniarki i położnej nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
  • Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości!
  • Co więcej – jeśli pielęgniarka wyrządzi swoim działaniem lub zaniechaniem kilka szkód, podmiot leczniczy będzie mógł dochodzić 3-krotności wynagrodzenia w odniesieniu do każdej ze szkód.
  • Należy również pamiętać, że odpowiedzialność majątkowa pielęgniarki rozciąga się na mienie, które pracodawca powierza jej do wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku uszkodzenia (także nieumyślnego) sprzętu medycznego, pracodawca może obciążyć pielęgniarkę na powyższych zasadach całością lub częścią kosztów jego naprawy, a nawet zakupu nowych urządzeń.
  • Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie mają obowiązku posiadać polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto jednak, aby w celu ochrony własnego majątku posiadały polisę ubezpieczenia dobrowolnego. Jego zakres może być bardzo szeroki i dotyczyć szeregu ryzyk zawodowych, a także obejmować skutki ekspozycji zawodowej, a nawet koszty wynagrodzenia prawnika (adwokata, radcy prawnego) udzielającego porad w sprawach zawodowych i prywatnych.

Dowiedz się więcej na: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/pielegniarka-i-polozna/

Paweł Strzelec radca prawny

Wróć na górę