801 803 000
Lekarz ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Pakiet INTER Lekarz – OC Obowiązkowe

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych?

Każdy lekarz, który prowadzi grupową lub indywidualną praktykę zawodową jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązkowe OC ma za zadanie zabezpieczyć lekarza przed osobistym pokrywaniem odszkodowania i innych świadczeń zasądzonych pacjentowi w wyniku błędu medycznego. Minimalna suma gwarancyjna została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Okazuje się jednak, że minimalna suma gwarancyjna często jest niewystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów związanych z roszczeniami pacjenta. Aby uchronić się przed taką sytuacją, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia  obowiązkowego OC, z wyższą sumą gwarancyjną. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze obowiązkowego OC? – to pytanie, na które szukamy odpowiedzi w tym artykule.

Czy każdy lekarz musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC? 

Istotą obowiązkowego OC jest zabezpieczenie potrzeb pacjentów na wypadek popełnienia błędu medycznego przez lekarza. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest prawnym obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą oraz każdego lekarza wykonującego praktykę indywidualną lub grupową. Lekarz, który jest zatrudniony w placówce medycznej na podstawie umowy o pracę, nie ma obowiązku posiadania OC, może natomiast wykupić OC dobrowolne.

Podstawę prawną w tej kwestii stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które reguluje zakres i warunki obowiązkowego OC oraz minimalne sumy gwarancyjne. Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na to, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe w swoich ofertach mogą proponować lekarzom minimalne sumy gwarancyjne określone w przepisach lub też sumy wyższe. 

Jak wygląda odpowiedzialność finansowa lekarza, jeżeli dojdzie do szkody wyrządzonej pacjentowi?

W przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za szkody wyrządzone pacjentowi odpowiada w całości podmiot leczniczy, czyli pracodawca. Może on jednak obciążyć lekarza częścią poniesionych kosztów, przy czym wysokość takiego żądania nie może przewyższać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Lekarz prowadzący własną praktykę pracujący na podstawie umowy kontraktowej dzieli odpowiedzialność finansową z placówką, co oznacza, że w razie narażenia pacjenta na uszczerbek na zdrowiu, placówka medyczna wypłaca mu całość zasądzonego odszkodowania, a następnie może domagać się zwrotu części z tej kwoty od lekarza. Ustalenie wysokości żądanej sumy zależy od okoliczności zdarzenia – jeżeli lekarz ponosi wyłączną winę, podmiot leczniczy może żądać zwrotu całej kwoty świadczenia. Lekarze prowadzący własną praktykę ponoszą całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne błędy medyczne – zarówno własne, jak i wyrządzone przez swoich pracowników.

Jak mogą wyglądać roszczenia pacjentów z tytułu błędów medycznych?

Każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód jest narażony na sytuacje niosące ze sobą ryzyko popełnienia błędu i doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci pacjenta. Zdarza się, że przyczyną błędu jest rażące zaniedbanie ze strony lekarza lub błędy w organizacji pracy podmiotu leczniczego.

Pacjent poszkodowany w wyniku błędu medycznego ma prawo żądać rekompensaty finansowej od sprawcy szkody na poczet pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji lub w formie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i związane z tym konsekwencje, takie jak np. trwała niezdolność do wykonywania pracy lub utrata części dotychczasowych zarobków. Dodatkowo, pacjent może domagać się zadośćuczynienia od sprawcy szkody za doznane cierpienie, a w przypadku śmierci pacjenta, jego najbliższa rodzina może wnioskować o pokrycie kosztów leczenia i pogrzebu oraz wypłaty zadośćuczynienia za doznaną stratę.

W jakim zakresie chroni lekarza obowiązkowe OC?

Zakres obowiązkowego OC obejmuje szkody na osobie powstałe na skutek błędów medycznych, takie jak utrata lub pogorszenie stanu zdrowia bądź też śmierć pacjenta w wyniku błędnej diagnozy lub nieprawidłowego leczenia.

Ubezpieczenie OC Obowiązkowe oferowane przez TU INTER obejmuje odpowiedzialność cywilną praktyki lekarskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli były one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Warto jednak pamiętać, że obowiązkowe OC nie pokrywa szkód z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia pacjenta, a także naruszenia jego praw. Nie gwarantuje także dostępu do porady prawnika w przypadku oskarżeń ze strony pacjenta. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, należy wykupić ubezpieczenie OC dobrowolne oraz ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze obowiązkowego OC?

Porównując oferty różnych ubezpieczycieli w zakresie obowiązkowego OC warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • wysokość sumy gwarancyjnej,
  • ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej, czyli wyłączenia odpowiedzialności,
  • możliwość wykupienia dodatkowych opcji, np. rezygnacji z prawa do regresu.

W przypadku wystąpienia błędu medycznego, wypłata środków jest kierowana do poszkodowanego pacjenta, a nie ubezpieczonego. Jeżeli orzeczona przez sąd kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia jest wyższa niż suma gwarancyjna polisy, pozostałe środki muszą być pokryte przez lekarza. Taka sytuacja zdarza się np. wtedy, gdy pacjent ma zasądzoną rentę dożywotnią. Aby zabezpieczyć się przed poważnym obciążeniem finansowym, warto wybrać ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną. W TU INTER oferujemy możliwość podniesienia sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie nawet pięciokrotnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo klientów w razie roszczeń pacjentów i postępowania sądowego.  

Kupując ubezpieczenia, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), w których opisane są wyłączenia odpowiedzialności, czyli zdarzenia, na skutek których suma gwarancyjna nie zostanie wypłacona. Mogą to być np. szkody wyrządzone przez lekarza  pozbawionego prawa do prowadzenia działalności leczniczej, powstałe wskutek działań wojennych, aktów terroru lub katastrof naturalnych. Ważne jest, aby decyzję o wyborze ubezpieczenia podejmować świadomie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów danej oferty.

Niektóre z ubezpieczeń OC, np. OC Obowiązkowe oferowane przez TU INTER, umożliwiają wykupienie opcji dodatkowych, takich jak „rezygnacja z prawa do regresu”. Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ubezpieczyciel może dochodzić od osoby ubezpieczonej zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych OC odszkodowania, jeżeli np. szkoda została wyrządzona w wyniku rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wykupienie opcji “rezygnacja z prawa do regresu” zapewnia ubezpieczonemu gwarancję niedochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania przez TU INTER nawet w takich sytuacjach.

O wszystkich szczegółach oferty OC Obowiązkowego można dowiedzieć się, kontaktując się z jednym naszych agentów.

Dodatkowe informacje można również znaleźć TUTAJ.

Referencje
  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: https://izba-lekarska.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-lekarza-w-zaleznosci-od-podstaw-udzielenia-swiadczen-zdrowotnych/  (ostatni dostęp: 13.04.2022)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866 (ostatni dostęp: 13.04.2022)
  3. Materiały ofertowe TU INTER Polska. https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/lekarz-i-lekarz-dentysta/ (ostatni dostęp: 13.04.2022)