Minimalne sumy gwarancyjne. Czy obowiązkowe równa się wystarczające?

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC mogą być za niskie, sumy można zwiększyć w celu odpowiedniej ochrony.

Słownik zagadnień ubezpieczeniowych pełen jest pozornie tożsamych pojęć. Znajomość ich rzeczywistych znaczeń umożliwia płynne poruszanie się po meandrach polis ubezpieczeniowych, a to skutkuje wyborem najlepszej możliwej oferty i najlepszym możliwym zabezpieczeniem swojego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jak rozpatrywać zagadnienie sum gwarancyjnych w proponowanych ubezpieczeniach i wybrać to najdogodniejsze? O tym wszystkim dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

Wiedza o sumach w pigułce 

Pojęcie sum w ubezpieczeniach odnosi się do pewnych limitów kwotowych, w zakresie których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ubezpieczeniem. Pojęcie sum w ubezpieczeniach rozważać można w kontekście sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych. W dzisiejszym artykule chcemy szczególnie skupić się na tych drugich. O ile suma ubezpieczenia określana jest indywidualnie na podstawie wartości ubezpieczanego majątku, w przypadku sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC jej wysokość jest ustalana prawnie. 

Suma gwarancyjna może być regulowana prawnie, jak również przez strony umowy ubezpieczenia W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej minimalna suma gwarancyjna określona jest w rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Inaczej zagadnienie wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia OC, gdzie suma gwarancyjna ustalana jest przez strony umowy i zabezpiecza również inne sytuacje, ponad te, które określają przepisy prawa, o czym piszemy w kolejnych paragrafach. 

Sumy gwarancyjna – podstawy prawne 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy sytuacji związanych z ryzykiem zawodowym. Należy pamiętać, że ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest obowiązkowe, natomiast lekarz będący pracownikiem nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC (może jednak wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy). Z kolei dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą (tj. posiadających praktyki zawodowe)  ubezpieczenie OC jest obowiązkowe!

Wszystkie niezbędne informacje i podstawa prawna, która określa zakres, warunki i minimalne sumy gwarancyjne jest zawarta w  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. To na podstawie tego dokumentu buduje się polisy ubezpieczeniowe OC dla zawodów medycznych. Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą jednak proponować w swojej ofercie minimalne sumy gwarancyjne, określone w przepisach lub wyższe. Dlaczego warto zwracać na to uwagę zawierając umowę ubezpieczeniową?

Minimum nie gwarantuje bezpieczeństwa

Sumę gwarancyjną najprościej zdefiniować jako kwotę, którą osoba poszkodowana może otrzymać z polisy ubezpieczeniowej. Jak pisaliśmy wcześniej, w przypadku obowiązkowego OC jej minimalna wartość jest ustalona przez przepisy prawa. Warto zadać sobie jednak pytanie czy minimalna suma gwarancyjna w OC obowiązkowym jest wystarczająca? Co w przypadku, gdy nie jest się zobligowanym do wykupienia OC, więc nie kupuje się go wcale? 

W dzisiejszych czasach minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC podmiotu leczniczego to zdecydowanie za mało. Ponadto, ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuje wszystkich możliwych szkód, np. szkód w wynajmowanym na potrzeby praktyki lokalu, nie chroni również przed skutkami szkód mienia  pacjenta. 

Gdy roszczenia pacjentów wykraczają ponad sumy gwarancyjne obowiązkowego OC lub związane są z sytuacjami nieobjętymi przez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kwota zasądzonego na rzecz pacjenta odszkodowania zostaje po stronie podmiotu leczniczego. Załóżmy, że na mocy wyroku  sądu poszkodowanemu pacjentowi zasądzono 50 000 zł tytułem  kosztów  leczenia  i 335 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami. Suma gwarancyjna ustalona w polisie nie wystarcza na pokrycie odszkodowania, część kosztów musi więc pokryć podmiot leczniczy  lub lekarz prowadzący indywidualną praktykę) z własnych środków. Jak w takim razie zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? 

Zmiany na lepsze 

Minimalna suma gwarancyjna (SG) obowiązkowego OC, choć wydaje się relatywnie wysoka, często nie jest wystarczająca. Jak wiadomo, sektor ochrony zdrowia jest gałęzią przemysłu, która generuje olbrzymie koszty, a kilka nawet krótkich i prostych procedur może kosztować tysiące złotych. Według przepisów prawa dla każdego podmiotu leczniczego, niebędącego szpitalem, SG musi wynosić minimalnie dla jednego zdarzenia 75 000 Euro. Kwota wydaje się być wysoka, warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odszkodowania w procesach sądowych mogą być nawet kilkukrotnie wyższe. Co w takim razie zrobić? 

Kupując ubezpieczenie należy starannie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i dostępne dokumenty. Zapoznać się z ofertą i podjąć decyzję świadomie. W TU INTER Polska obserwujemy jak zmieniają się koszty w ochronie zdrowia, widzimy tendencje i wprowadzamy zmiany – jedną z nich jest podnoszenie sum gwarancyjnych w proponowanym przez nas obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Przy ubezpieczeniu podmiotu leczniczego oferujemy możliwość podniesienia sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie nawet sześciokrotnie, przez co zwiększamy bezpieczeństwo klientów w razie jakiegokolwiek postępowania sądowego.  

 Wprowadziliśmy także możliwość wykupienia opcji „rezygnacji z prawa do regresu”. Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zakład ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczonego lub osoby, która ponosi odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych odszkodowania   jeżeli szkoda została wyrządzona w wyniku rażącego niedbalstwa,pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających itp. Wykupienie opcji “rezygnacja z prawa do regresu” wiążę się z gwarancją ze strony TU INTER Polska, odnośnie niedochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczonego -sprawcy szkody.

Obserwujemy dynamicznie zmieniające się nastroje społeczne i widzimy jak często pacjenci dochodzą swoich praw w sądzie. I choć wiemy, że pracownicy ochrony zdrowia, nasi Klienci, z najwyższą starannością podchodzą do wykonywanej przez siebie pracy, staramy się nieustannie wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i podnosimy sumy gwarancyjne, aby dawać poczucie bezpieczeństwa pracownikom ochrony zdrowia.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo 

Zmieniamy się dla Ciebie i Twojego bezpieczeństwa. Monitorujemy rynek i wprowadzamy wszelkie możliwe udogodnienia z myślą o komforcie Twojej pracy. O wszystkich zmianach i szczegółach oferty dowiesz się, kontaktując się z naszymi agentami.

Wróć na górę