Komunikat dla klientów biura podróży BBJ Sport Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2016 r. do Marszałka Województwa Śląskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę BBJ Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Goździków 31. Firma BBJ Sport Sp. z o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 17 września 2015r do 16 września 2016r.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z BBJ Sport Sp. z o.o. w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. W przypadku składania roszczeń przez agentów prosimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz oświadczenie.

Formularz zgłoszenia roszczenia

Oświadczenie

Link do oświadczenia

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki BBJ Sport Sp. z o.o. a klientem;

2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/ paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Mailem: odszkodowanie@uat.interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 17-09-2015r. do 16-09-2016r. upływa 16-09-2017r.

Wszelkie pytania można zadawać również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801803000

Wróć na górę