Narażenia i obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu leczniczego

Narażenia i obowiązki podmiotu leczniczego

Część medyków na pewnym etapie kariery zawodowej decyduje się na prowadzenie własnego podmiotu leczniczego. Planują zatrudnić dodatkową osobę w ramach swojej działalności czy otworzyć własny NZOZ. Udzielanie świadczeń zdrowotnych właśnie w tej formie otwiera wiele możliwości, jednak są one obarczone dodatkowymi obowiązkami i narażeniami. Jak się przed nimi chronić?

Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przepisy prawa wyraźnie wskazują, że każdy podmiot leczniczy jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [1]. Musi ono obejmować szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania. W praktyce okazuje się jednak, że obowiązkowy zakres ubezpieczenia nie chroni podmiotu leczniczego (ani osoby go prowadzącej) przed wszystkimi konsekwencjami finansowymi.

Minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie dla podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń szpitalnych wynosi 100 000 euro, a na wszystkie zdarzenia – 500 000 euro. W przypadku podmiotu leczniczego udzielającego w ramach wykonywanej działalności leczniczej świadczeń innych niż szpitalne, wynoszą one odpowiednio 75 000 oraz 350 000 euro.

Jakie zdarzenia obejmuje OC dobrowolne?

Z tego powodu, przygotowana przez nas oferta INTER Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych obejmuje także OC dobrowolne. W ten sposób można uchronić się między innymi przed przykrymi dla budżetu konsekwencjami szkody – OC obowiązkowe nie obejmuje bowiem wszystkich szkód.

Polisa OC dobrowolnego obejmuje także szkody:

  • spowodowane przeniesieniem zakażeń pokarmowych,
  • powstałe w nieruchomościach najmowanych w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem,
  • powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy objętych polisą. Co istotne, obowiązuje ona także w przypadku szkód wynikających z rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego można dodatkowo rozszerzyć m.in. o ubezpieczenie szkód wyrządzonych pracownikom czy naruszenia praw pacjenta.

Ochrona prawna podmiotu leczniczego

Prowadzenie podmiotu leczniczego wymaga starannego przestrzegania przepisów prawa. Lekarzom, dopiero rozpoczynającym działalność przedsiębiorcy, brakuje doświadczenia i często wiedzy w tym zakresie. Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Czy poradnia może odmówić pacjentowi konsultacji? Czy gabinet można wyposażyć w kamerę? W jaki sposób ustosunkować się do roszczeń pacjenta?

Podczas prowadzenia podmiotu leczniczego z pewnością pojawi się wiele tego typu problemów. Z tego powodu, INTER Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych obejmuje także pakiet INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych. Pomoc specjalistów z zakresu prawa dostosowana jest do specyfiki rynku usług medycznych.

Bez względu na wariant, oferujemy działającą 24 godziny na dobę infolinię prawną, na potrzeby m.in. zdobycia odpowiednich wzorów pism czy weryfikacji dokumentów. Dodatkowo każdy wariant obejmuje pomoc i zwrot kosztów prawnych w przypadku dochodzenia odszkodowań przez prowadzony podmiot leczniczy oraz w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko placówce. Osoba ubezpieczająca może liczyć także na porady prawne dotyczące istotnego dla medyków zakresu prawa czy opinie prawne na piśmie.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć, m.in. o pomoc w zakresie sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w sprawach karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych czy związanych z nieruchomością. Nasi specjaliści przygotują również niezbędne dokumenty prawne oraz doradzą w zakresie prawa podatkowego. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, rozszerzony wariant INTER Ochrona Prawna pozwala na uzyskanie pomocy w formie wideoporady z adwokatem lub doradcą podatkowym.

Jak ubezpieczyć pracownika?

Prowadząc podmiot leczniczy, trzeba zadbać nie tylko o pacjentów, ale także o zatrudnionych pracowników, m.in. innych lekarzy czy zespół pielęgniarski. Z myślą o tym przygotowaliśmy szyte na miarę grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus. Pozwoli ono zapewnić zabezpieczenie finansowe nie tylko pracownikom podmiotu leczniczego, ale także ich najbliższym. Świadczenia obejmują zagrożenia charakterystyczne dla pracy w branży medycznej, takie jak zakażenie wirusami krwiopochodnymi, przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi lub gazami anestetycznymi, a nawet choroby kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy.

Z myślą o personelu podmiotów leczniczych powstało ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW. Wykupienie polisy pozwala na bezpieczne wykonywanie zawodu przez wszystkich pracowników podmiotu leczniczego. Objęcie ich grupowym wariantem ubezpieczenia gwarantuje refundację kosztów badań w kierunku obecności wirusów krwiopochodnych, refundację kosztów kuracji, a także jednorazowe świadczenie w przypadku zakażenia.

A co z ubezpieczeniem mienia?

Prowadzenie podmiotu leczniczego często wiąże się z posiadaniem nieruchomości wyposażonej w drogi, specjalistyczny sprzęt. Z tego powodu powstał INTER Partner dla Medycyny — pakiet obejmujący ubezpieczenie majątku podmiotu leczniczego od ryzyk losowych lub od wszystkich ryzyk, w tym ognia, kradzieży, rabunku czy dewastacji. Konstrukcja ubezpieczenia pozwala na elastyczne dopasowanie jego zakresu do potrzeb każdego podmiotu leczniczego — tak, aby jego zakres i gwarantowane sumy pozwoliły na pełne zabezpieczenie Twojej placówki.

INTER dla Podmiotów Leczniczych

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego od wszystkich zagrożeń i sumienne wypełnienie wszystkich obowiązków może z początku wydawać się trudne. Z myślą o specyfice branży ochrona zdrowia przygotowaliśmy Pakiet INTER Podmioty Lecznicze, obejmujący OC obowiązkowe, Dobrowolne, Ochronę Prawną oraz HIV/WZW, a także pozostałe ubezpieczenia dedykowane dla podmiotów, które kompleksowo obejmują omówione wyżej ubezpieczenia. Dzięki wybraniu odpowiednich produktów INTER, można kompleksowo zabezpieczyć wszystkie sfery funkcjonowania działalności.

Wiemy jednak, że samodzielne wybranie odpowiedniego ubezpieczenia nie jest proste. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym Agentem, który pomoże skroić na miarę polisę, jakiej potrzebuje konkretny podmiot leczniczy.

Referencje:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Wróć na górę