CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC mogą być za niskie, sumy można zwiększyć w celu odpowiedniej ochrony.

Temat wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC poruszaliśmy już wcześniej na blogu – w artykule “Minimalne sumy gwarancyjne. Czy obowiązkowe równa się wystarczające?” oraz Case Study INTER: Przekroczenie sumy gwarancyjnej. Jest to niezwykle istotny temat w kontekście poczucia bezpieczeństwa lekarza podczas wykonywania swojego zawodu.

Opis przypadku 1

Pacjent lat 55  podczas wizyt lekarskich skarżył się na dolegliwości bólowe kręgosłupa powodujące ograniczenia ruchomości. Poza bólem nie zgłaszał innych dolegliwości, w tym nietrzymania moczu, niedowładu czy gorączki. Nie występowały więc objawy charakterystyczne dla ropnia, które sugerowałyby konieczność dalszej diagnostyki: wykonania RTG kręgosłupa oraz oznaczenia CRP i OB. U pacjenta doszło do porażenia wiotkiego kończyn dolnych. W wyniku zleconych badań diagnostycznych stwierdzono zapalenia ropne krążka Th8 i Th9. 

Pacjent skierował sprawę do sądu, ubiegając się o:

  • zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł, 
  • rentę miesięczną o wysokości 4100 zł,
  • zwrot kosztów leczenia (52 445 zł).

Zgłaszane lekarzowi bóle kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości nie są objawem charakterystycznym ropnia kręgosłupa – nie sugerowały więc konieczności wykonywania wymienionych wyżej badań czy wykonania rezonansu magnetycznego. W opinii TU INTER Polska nie wykazano zatem związku przyczynowo-skutkowego między postępowaniem lekarzy a porażeniem wiotkim kończyn dolnych, do którego doszło u pacjenta.

Sprawa sądowa w toku. Od początku sprawy postanowieniem sądu poszkodowanemu wypłacana jest renta w wysokości 2800 zł. Do tej pory wypłacono ponad 200 000 zł przy sumie gwarancyjnej na polisie – 334 800 zł.

Opis przypadku 2

Pacjentka podczas okresowych wizyt u ginekologa zgłaszała bóle w obrębie podbrzusza i miednicy, krwawienia międzymiesiączkowe oraz bolesne parcie na mocz, mimo to lekarz nie zlecił badań dodatkowych t.j. cytologii, USG czy badań laboratoryjnych. Pacjentka z uwagi na nasilające się objawy zgłosiła się do innego lekarza. W wyniku zleconego przez niego postępowania diagnostycznego u pacjentki rozpoznano raka szyjki macicy w stadium III. 

Pacjentka weszła na drogę postępowania cywilnego przeciwko lekarzowi, który nie przeprowadził wymaganej diagnostyki. Łącznie roszczenia pacjentki opiewają na sumę 500 000 zł, w tym:

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, 
  • renta miesięczna w wysokości 2500 zł z uwagi na zwiększone potrzeby i utracone zarobki,
  • zadośćuczynienie.

Sprawa sądowa jest w toku. Z uwagi na to, że późne rozpoznanie nowotworu pogorszyło rokowanie, zmniejszyło szanse całkowitego wyleczenia, zwiększyło koszty leczenia i wiązało się z dużym cierpieniem pacjentki, z dużym prawdopodobieństwem postanowienie sądu będzie niekorzystne dla lekarza.

Komentarz

Podmioty lecznicze i lekarze prowadzący praktyki lekarskie są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalne sumy gwarancyjne obowiązkowego ubezpieczenia OC określone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. W przypadku podmiotów zapewniających ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz indywidualnych praktyk lekarskich minimalna wysokość sumy gwarancyjnej to obecnie 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń [1]

W przypadku pacjenta z nierozpoznanym ropniem kręgosłupa, mimo że w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego, na czas trwania sprawy sądowej pacjentowi przyznano rentę. Wraz z przedłużającym się procesem cywilnym kwoty wypłacone powodowi mogą spowodować wyczerpanie sumy gwarancyjnej ustalonej w polisie. W drugim przytoczonym przypadku łączna suma roszczeń pacjentki zdecydowanie przekracza wysokość sumy gwarancyjnej określonej w polisie. W przypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść pacjentki, pozwany będzie musiał wyłożyć tę kwotę samodzielnie. Jak widać w przedstawionych sytuacjach, w interesie podmiotu leczniczego czy lekarza leży wykupienie polisy zapewniającej wyższe sumy gwarancyjne niż określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Ubezpieczenia TU INTER Polska w tej sytuacji

TU INTER Polska ma świadomość, że w wielu postępowaniach cywilnych roszczenia pacjenta, szczególnie konieczność wypłacania comiesięcznej renty, szybko prowadzą do wyczerpania minimalnej sumy gwarancyjnej, a tym samym obowiązek regulowania płatności bezpośrednio przez podmiot leczniczych lub lekarza.

Z tego powodu TU INTER Polska oferuje możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC nawet do 500 tys. euro za jedno zdarzenie w przypadku podmiotów leczniczych i 350 tys. euro dla praktyk lekarskich.

Aby kompleksowo zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa, warto wykupić pakiet ubezpieczeń, który oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC zawiera dobrowolne OC, Ochronę Prawną i Ochronę HIV/WZW. 

Więcej informacji na temat pakietu INTER Lekarz znajduje się tutaj, natomiast INTER Podmioty Lecznicze tutaj. Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z agentami.

Referencje

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Wróć na górę