Porada prawna: Jak założyć własną działalność?

Jakie obowiązki prawne są przy zakładaniu praktyki lekarskiej

W celu prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej należy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą oraz uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Tak jak w przypadku wszystkich formalności, na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane, jednak w istocie jest dość proste. W tym artykule znajdziesz kolejne etapy procesu rejestracji własnej działalności gospodarczej i praktyczne porady, na co należy zwrócić uwagę.

Warunki założenia indywidualnej praktyki lekarskiej

Indywidualna praktyka lekarska, w tym specjalistyczna, wyłącznie w miejscu wezwania i wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym jest rodzajem regulowanej działalności gospodarczej [1]. Oznacza to, że w celu jej założenia i prowadzenia lekarz lub lekarz dentysta musi spełnić następujące warunki:

 1. Posiadać Prawo Wykonywania Zawodu
 2. Nie może być:
 • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
 1. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obecnie minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wynoszą 75 000 euro w stosunku do jednego zdarzenia i 350 000 euro w stosunku do wszystkich zdarzeń [2]. INTER Ubezpieczenia posiada w ofercie zarówno obowiązkowe OC o różnych sumach gwarancyjnych jak i pakiet INTER Lekarz, który dodatkowo zawiera OC dobrowolne, ochronę prawną, ochronę HIV/WZW czy ubezpieczenie podróży. Dobierz najlepiej dostosowany do swoich potrzeb wariant ubezpieczenia tutaj.
 2. W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – posiadać odpowiednią specjalizację.
 3. W przypadku prowadzenia własnego gabinetu – dysponować odpowiednim pomieszczeniem wyposażonym w potrzebny sprzęt i produkty lecznicze [3].
 4. W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – posiadać odpowiedni sprzęt i produkty lecznicze oraz podać adres siedziby praktyki, miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji i sprzętu.
 5. Uzyskać wpis do CEIDG.

Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Pierwszym krokiem lekarza przedsiębiorcy będzie rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG. Wniosek można złożyć elektronicznie, listownie lub w urzędzie miasta czy gminy. Wpis powinien nastąpić w następnym dniu roboczym[4]. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Często nowo zarejestrowani przedsiębiorcy otrzymują oficjalnie wyglądający list od nadawcy o nazwie podobnej do CEIDG z poleceniem konieczności wniesienia opłaty. Jest to jednak próba wyłudzenia! [5]

Na tym etapie należy wybrać nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy w mianowniku), przeważający rodzaj działalności (należy podać kod 86.21.Z praktyka lekarska ogólna, 86.22.Z praktyka lekarska specjalistyczna lub 86.23.Z praktyka lekarska dentystyczna) oraz wybór sposobu opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podczas wypełniania wniosku należy również podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to istotne, gdyż od tego dnia powstaje obowiązek podatkowy i ubezpieczeniowy. Warto uwzględnić czas na dopełnienie wszystkich formalności. Przedsiębiorcy planujący skorzystać z ulgi ZUS tzw. ulgi na start, powinni wziąć pod uwagę, że w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca, 6-miesięczny okres ulgi liczy się od następnego miesiąca kalendarzowego, czyli w praktyce trwa dłużej niż w przypadku ustalenia daty rozpoczęcia działalności pierwszego dnia miesiąca.

Można również podać numery kont bankowych (niezbędne jeżeli przedsiębiorca chce być wpisany na “białą listę) lub wcześniej ustalonych pełnomocników.

Rejestracja w CEIDG wiąże się z automatycznym nadaniem NIP oraz REGON oraz zgłoszeniem do ZUS jako płatnik składek i urzędu skarbowego jako podatnik. Należy natomiast samodzielnie zgłosić się do ubezpieczeń ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności i, jeżeli przedsiębiorca chce być czynnym podatnikiem VAT (większość usług medycznych obejmuje zwolnienie przedmiotowe), złożyć wniosek VAT-R.

Złożenie wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Wniosek składa się elektronicznie poprzez portal https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej dotyczy danej okręgowej izby lekarskiej oraz należy podać adresy miejsc wykonywania świadczeń. W sytuacji, gdy lekarz przedsiębiorca będzie wykonywał swój zawód w ramach działalności gospodarczej na terenie innej okręgowej izby lekarskiej lub w innym miejscu (np. dodatkowe dyżury w ramach kontraktu w nowym podmiocie leczniczym), należy dokonać zmiany wpisu w rejestrze. Zarówno wpis jak i zmiana wpisu są płatne – aktualnie odpowiednio 109 i 54,50 zł. [7]

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wpis,
 • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC (pakiet ubezpieczeń INTER Lekarz możesz łatwo kupić online – sprawdź przygotowaną ofertę dla lekarzy),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków prowadzenia działalności leczniczej,
 • oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o tym, że nie prowadzi się hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego i nie wystąpiło się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, a także nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, ani nie wystąpiło z wnioskiem o wpis do rejestru.

W przypadku braków formalnych we wniosku, lekarz zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jeżeli minęło ponad 40 dni, lekarz może rozpocząć działalność po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu izby lekarskiej.

Podsumowanie

Założenie własnej działalności gospodarczej i rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej nie musi być uciążliwe. Obie sprawy lekarz przedsiębiorca może załatwić przez internet w stosunkowo krótkim czasie. Przed dokonaniem tych formalności należy jednak dobrze się przygotować: zdecydować się na sposób rozliczania podatku dochodowego, podpisać obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wybrać nazwę i miejsce prowadzenia działalności.

INTER Ubezpieczenia pragnie ułatwić lekarzom i lekarzom dentystom pierwsze kroki w prowadzeniu działalności. Przygotowane kompleksowe pakiety INTER dla Lekarzy są dostępne w różnych wariantach, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby lekarzy. Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z agentem.

Referencje

 1. Ustawa o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
 4. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/proc_736-wpis-do-ceidg (ostatni dostęp: 18.03.2021)
 5. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457 (ostatni dostęp: 18.03.2021)
 6. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_122-wpis-indywidualnejspecjalistycznej-praktyki-lekarskiej-do-rejestru?sym=0918123&institution_id=204#select-institution (ostatni dostęp: 18.03.2021)
 7. https://izba-lekarska.pl/praktyki-lekarskie/oplaty-i-rachunek-bankowy/ (ostatni dostęp 18.03.2021)
Wróć na górę