801 803 000

Procedura składania reklamacji

Reklamację mogą Państwo zgłosić na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • elektronicznie: poprzez formularz online
 • telefonicznie : 801 803 000
 • pisemnie na adres (wspólny dla wszystkich spółek INTER Polska):
  Al. Jerozolimskie 142 B; 02-305 Warszawa
 • pisemnie podczas wizyty w dowolnej jednostce organizacyjnej INTER Polska (adresy znajdują się na stronie internetowej: www.interpolska.pl)
 • pisemnie u agenta

Co musi zawierać reklamacja

W treści reklamacji prosimy podać:

 • powód jej zgłoszenia
 • swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres do korespondencji)
 • numer polisy lub szkody – jeśli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia

Prosimy również o wyrażenie zgody na wysłanie odpowiedzi na reklamację drogą mailową, gdyż ułatwi to wzajemny kontakt. Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji e-mailem.

Odpowiedź na reklamację

 • na reklamację odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe, na Państwa adres korespondencyjny lub e-mailem, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie w zgłoszeniu
 • termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się rozpatrzyć Państwa zgłoszenia, poinformujemy o tym przed upływem tego terminu, przedstawiając przyczynę i okoliczności, które powodują wydłużenie terminu
 • maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia
 • w przypadku nieuwzględnienia Państwa reklamacji, mogą Państwo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego

TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
Powyższą informację o sposobie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w TU INTER Polska S.A. lub TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. przygotowano na podstawie ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87; http://www.rf.gov.pl) lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.