Praca w CZERWONEJ STREFIE

Od soboty, 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Dla pracodawców i pracowników to czas wprowadzania kolejnych zmian w organizacji pracy. Zebraliśmy dla Was najczęściej zadawane pytania, na które odpowiedzi pochodzą z oficjalnych stron rządowych.

WYTYCZNE DLA PRACODAWCÓW

Przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Należy dokonać podziału realizowanych zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w obiekcie – mogła być, w miarę możliwości  realizowana zdalnie, z uwzględnieniem systemu rotacyjnego. Stanowiska pracy powinny być przygotowany tak, by zachować wymagany dystans społeczny między pracownikami (minimum 1,5 m), a jeżeli nie jest to możliwe należy oddzielić stanowiska pracy przegrodami. Należy również zadbać o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń.Konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; powinny być one przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m). W miarę możliwość powinny one odbywać się w formie zdalnej (kontakt telefoniczny/mailowy/wideokonferencje). Szczególną troską należy otoczyć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z interesantami osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych. Do obowiązków pracodawcy należy monitorowanie przestrzegania procedur oraz wytycznych przez pracowników oraz interesantów.

ZALECENIA DLA PRACOWNIKÓW

Często i dokładnie należy myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, osuszać wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych, dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Nosić osłonę nosa i ust, pamiętając, że obowiązek noszenia maseczek (przyłbic) obowiązuje pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra). Ograniczyć rozmowy z innymi pracownikami oraz interesantami, jak również zrezygnować z przemieszczania się po obiekcie i między różnymi lokalizacjami. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Jak najczęściej wietrzyć nieklimatyzowane pomieszczenia. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.

KIEDY PRACODAWCA MOŻE ZLECIĆ PRACĘ ZDALNĄ?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. To tzw. praca zdalna. 

W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może zalecić je swoim podwładnym.

CZY PRACOWNIK MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRACĘ ZDALNĄ?

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście o nią prosić, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

CZY PRACA ZDALNA TO INACZEJ TELEPRACA?

Nie, pojęcie pracy zdalnej jest pojęciem szerszym niż pojęcie telepracy. Praca zdalna w rozumieniu ustawy polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19. Telepracą natomiast jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przykładowo może to być praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną.

Praca zdalna może natomiast polegać na tym, że pracownik wykonuje pracę np. w domu bez użycia środków komunikacji elektronicznej (komputera, internetu).  Przykładowo pracownik w domu analizuje dokumenty, pisze opinię odręcznie i przekazuje pracodawcy efekt swojej pracy.

CZY W PRZYPADKU PRACY ZDALNEJ PRACODAWCA MOŻE ZMNIEJSZYĆ WYNAGRODZENIE?

Nie. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, dlatego należy się za nią dotychczasowe wynagrodzenie.

JAK DOKUMENTUJE SIĘ PRACĘ ZDALNĄ?

Jest to kwestia uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie, mailem lub esemesem. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

JAK ZDEZYNFEKOWAĆ POMIESZCZENIA W ZAKŁADZIE PRACY, W KTÓRYM PRZEBYWAŁA OSOBA CHORA LUB PODEJRZANA O ZACHOROWANIE NA KORONAWIRUSA? KTO POWINIEN POTWIERDZIĆ, ŻE MIAŁA ONA MIEJSCE?

Osoba odpowiedzialna za dezynfekcję pomieszczenia oraz sposób jej dokumentacji powinna być określona przez pracodawcę. W sprawie dezynfekcji pomieszczenia możemy posiłkować się wytycznymi GIS dla POZ (dotyczące dezynfekcji pomieszczenia, w której przebywała osoba chora lub podejrzana o zachorowanie na koronawirusa), tj. wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała osoba zakażona, umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane, wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywała osoba zakażona, zdezynfekować drogę lub drogi dojścia do pomieszczenia gdzie przebywała osoba zakażona do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady itp., czyli elementy, których mogła dotykać), używać środków dezynfekujących aktywnych przeciwko wirusom.

ŹRÓDŁO https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Wróć na górę