Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w gabinecie stomatologicznym

Systematycznie rośnie ryzyko kontaktu z osobami zakażonymi wirusem COVID-19 . Lekarze dentyści  z uwagi na specyfikę udzielanych świadczeń oraz sposób rozprzestrzeniania infekcji należą do najbardziej narażonych. Ministerstwo Zdrowia  wydało, opracowane przez konsultantów krajowych, zalecenia adresowane do stomatologów podczas epidemii. Zawierają one ważne wytyczne dotyczące zasad postępowania z pacjentami z podejrzeniem nosicielstwa wirusa. Warto je krótko wypunktować oraz uzupełnić niezbędnymi wskazówkami prawnymi.

Nadrzędnym założeniem jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów do wizyt pacjentów wymagających pilnej interwencji.  Wstępna selekcja pacjentów powinna się odbywać w trakcie rozmowy telefonicznej.

Wywiad telefoniczny powinien dotyczyć zarówno problemu stomatologicznego pacjenta, jak i zawierać szereg szczegółowych pytań dotyczących ryzyk epidemiologicznych.

Pomocne może być wcześniejsze przygotowanie formularza, który będzie pomocny podczas kontaktu telefonicznego z pacjentem. Można go również umieścić na stronie internetowej gabinetu, tak aby pacjent mógł go wypełnić i przesłać przed wizytą drogą elektroniczną. Aby pobrać taki formularz, proszę kliknąć: Formularz wywiadu telefonicznego.pdf

Z uwagi na bezpieczeństwo nie tylko zdrowotne, ale i prawne lekarza, formularz tego wstępnego wywiadu należy dołączyć do zgromadzonej dokumentacji medycznej pacjenta  (jeśli już korzystał ze świadczeń) lub dołączyć  do dokumentacji po jej założeniu (nowi pacjenci). Warto w trakcie wizyty zadbać o podpis pacjenta pod tym dokumentem.

Szczegółowy wywiad epidemiologiczny należy powtórzyć i udokumentować na początku wizyty pacjenta w gabinecie.

Jeśli jego treść lub  wstępne badanie wskazują na podejrzenie nosicielstwa wirusa, należy podjąć kolejne działania odpowiadają zaleceniom, t.j.

O poczynionych ustaleniach należy niezwłocznie, telefoniczne poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do czasu podjęcia decyzji służb sanitarnych o dalszym postępowaniu w stosunku do pacjenta, pacjent powinien być umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu z dostępem do toalety. Jeśli nie jest to możliwe, należy zamknąć gabinet, który po przekazaniu pacjenta zespołowi ratownictwa medycznego powinien być odkażony i wywietrzony.

Należy  postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od inspekcji sanitarnej, w tym sporządzić listę osób mających kontakt z chorym (personelu medycznego oraz innych np. przebywających w poczekalni) na podstawie dokumentów tożsamości: imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

Listę należy przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku pacjenta z potrzebą wykonania procedury stomatologicznej – wyboru miejsca udzielenia pomocy dokonuje zespół ratownictwa medycznego w ambulansie przystosowanym do przewozu chorego zapewniających jego izolację – pomocy udzielić powinna wyznaczona w tym celu jednostka.

Jako prawnik zalecam, aby wykonanie procedury opisane w notatce służbowej z dokładnym odnotowaniem czasu wykonania poszczególnych kroków. Ważne będzie zapisanie wszystkich wysłanych i otrzymanych wiadomości (sms-y, e-maile).

Rekomenduję również rozesłanie drogą elektroniczną zaleceń Ministerstwa Zdrowia do wszystkich osób  współpracujących z lekarzem dentystą z prośbą o potwierdzenie otrzymania.  Dobrą praktyką będzie  wydrukowanie tych wytycznych i umieszczenie w widocznym miejscu w gabinecie.

Paweł Strzelec
radca prawny

Więcej: https://interpolska.pl/dla-sluzby-zdrowia/lekarz-i-lekarz-dentysta/

Szczegółowe zalecenia i  wytyczne MZ:
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4558-wytyczne-mz-stomatologia

Wróć na górę