Komunikat dla klientów Biura Podróży ITALY TOURS

Informujemy, że do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ITALY TOURS Krzysztof Świątkowski z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Krzywe Koło 63. Biuro Podróży ITALY TOURS posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 06 czerwca 2015r do 05 czerwca 2016r. i od 06 czerwca 2016r do 06 czerwca 2017r.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ITALY TOURS w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu. W przypadku składania roszczeń przez agentów prosimy pamiętać o dołączeniu pełnomocnictwa od klienta.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz oświadczenie.

Formularz zgłoszenia szkody

Oświadczenie

 Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki ITALY TOURS a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/ paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Mailem: odszkodowanie@uat.interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 06 czerwca 2015r do 05 czerwca 2016r. upływa 07 czerwca 2017, zaś dla klientów którzy zawarli umowy w okresie od dnia 06 czerwca 2016r do 06 czerwca 2017r. upływa 07 czerwca 2018.

Wszelkie pytania można zadawać również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801803000

Wróć na górę