801 803 000

TU Inter Polska wsparł inicjatywę konkursu plastyczno – literackiego: „ Dzieci dziękują lekarzom” zorganizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi i ufundował nagrody w konkursie. Prace graficzne i literackie to piękny dowód uznania i wdzięczności wyrażony przez dzieci, a my cieszymy się, że ufundowane przez nas nagrody sprawiły również wiele radości wyróżnionym dzieciom.

podziękowania OIL Łódź

W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się V edycja konferencji zatytułowanej „Prawo a Medycyna” zorganizowana przez INTER Polska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Samorząd Studencki Uczelni i Śląską Izbę Lekarską  w ramach projektu INTER University.

Prezes INTER Polska Janusz Szulik zaznaczył we słowie wstępnym, że to wydarzenie staje  się już tradycją współpracy pomiędzy INTER Polska a Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

O dużym zainteresowaniu tym wydarzeniem wspomniał Prorektor ds. Studiów  i Studentów Prof. Dr hab. med. Jerzy Stojko, a Prezes ORL Śląskiej Izby Lekarskiej zwrócił uwagę uczestników na to, jak ważna jest znajomość zmieniających się regulacji prawnych obowiązujących nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

„Rzeczywistość pokazuje, że prawo trzeba tworzyć z wyprzedzeniem”- to słowa Dr  Tadeusza Urbana, jakże ważne szczególnie teraz w dobie pandemii Covid-19.

Ponad 250 uczestników konferencji,  która odbyła się tym razem online z zainteresowaniem wysłuchało wykładów na temat bezpieczeństwa prawnego pracowników medycznych w dobie pandemii, aspektów prawnych w zarzadzaniu placówką ochrony zdrowia oraz wykładów poruszających  etyczne aspekty dotyku pacjenta w fizjoterapii i jakże trudne aspekty etyki w opiece terminalnej nad pacjentem.

Wykładowcy w osobach Dr hab. n. med. Anny Brzęk, Prof. Dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego, Dr Janusza Milejskiego i Mec. Pawła Strzelca pokazali jak istotne jest respektowanie zmieniającego się prawa w medycynie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach oraz jak niezbędna jest ochrona prawna, która powinna towarzyszyć pracownikom ochrony zdrowia każdego dnia.

Do zobaczenia za rok!

Dalsza ekspansja na rynku ubezpieczeń dla podmiotów i zawodów medycznych, skuteczne wyznaczanie trendów dotyczących produktów oraz propagowanie wysokiej jakości zdrowotnych ubezpieczeń grupowych wśród biznesu to najważniejsze założenia ogłoszonej strategii TU INTER Polska S.A. na lata 2021-2023.

TU INTER Polska S.A. jest liderem wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia dla zawodów medycznych oraz znaczącym ubezpieczycielem tej branży. W oparciu o doświadczenie i wiedzę zamierzamy umacniać swoją pozycję i planujemy dalszą ekspansję. Mając świadomość trudności, z jakimi borykają się nie tylko lekarze, ale również inni przedstawiciele zawodów medycznych, chcemy rozszerzać i personalizować ochronę ubezpieczonych. Jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujemy ze środowiskiem medycznym od wielu lat i zamierzamy nadal podtrzymywać i budować te relacje. Chcemy być wiarygodnym partnerem naszych Klientów, gwarantując im nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenia, odpowiadające na ich potrzeby i zmieniające się otoczenie.

Silna pozycja, jaką TU INTER Polska S.A. zdobyło przez lata pracy na polskim rynku, pozwala nam na wyznaczanie nowych trendów w sektorze. Gwarantując najwyższe standardy, zamierzamy nadal inspirować i wyznaczać trendy.

Jako znaczący ubezpieczyciel branży medycznej TU INTER Polska S.A. ma świadomość, jak cenne jest zdrowie oraz jak wielką wartością firmy są jej pracownicy. Dlatego ważnym elementem nowej strategii jest propagowanie ubezpieczeń zdrowotnych dla firm, w których ogromny nacisk kładzie się na jakość i kompleksowość oferowanych świadczeń. W najbliższych latach zamierzamy znacząco rozszerzyć swoje działania także w tym sektorze.

TU INTER Polska S.A. dba również o umacnianie swojej pozycji finansowej, gwarantując stabilność i bezpieczeństwo Klientów.

Ogromny nacisk będziemy kłaść na realizację wartości firmy. Wśród nich wymieniamy:

PROFESJONALIZM – działania prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy i stale pogłębianą specjalistyczną wiedzę oraz rozwijanie kompetencji i zdobywanie doświadczenia.

ORIENTACJĘ NA KLIENTA – w TU INTER Polska S.A. rozumiemy potrzeby i oczekiwania Klientów, stawiając je zawsze w centrum uwagi.

ZAUFANIE I WZAJEMNY SZACUNEK – budujemy w oparciu o uczciwość, otwartość oraz szczerość. Szanujemy opinie, pracę i czas innych.

 

O TU INTER Polska S.A.

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe zarówno dla Firm, jak i dla Klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą usług jest branża medyczna, dla której tworzone są wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia. Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu a także życie prywatne.

 

TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

W trosce o Państwa Najbliższych, w sytuacji gdyby Państwa nagle zabrakło w wybranych wariantach w produkcie INTER Medyk Life rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową o dodatkową sumę ubezpieczenia z tytułu  śmierci w wyniku COVID -19 dla klientów spełniających warunki określone w Regulaminie Akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii”.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Odpowiedzialność to działanie! TU INTER Polska, które od lat dba o bezpieczeństwo środowiska medycznego, włączyło się w aktywne pomaganie również przyszłym lekarzom w czasach pandemii SARS-CoV-2. Kolejna partia maseczek chirurgicznych i respiratorowych została dostarczona społeczności akademickiej – tym razem byli to Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W imieniu INTER Polska maseczki przekazał Prezes Janusz Szulik oraz Dyrektor Oddziału INTER w Poznaniu Beata Raczak, a zostały one odebrane przez Prorektora ds. Studenckich, Prof. dr. hab. Edmunda Grześkowiaka i Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Martynę Piszczek. Maseczki zostaną przez nich wykorzystane w czasie zajęć, prowadzonych również na oddziałach szpitalnych.

Od listopada INTER Polska przekazało blisko 90 000 maseczek dla Studentów kierunków medycznych w całej Polsce. Wśród uczelni, do których dotarła pomoc, znalazły się Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytety Medyczne we Wrocławiu, w Katowicach, Gdańsku i Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podczas spotkań Prezes INTER Polska wielokrotnie podkreślał, jak ważne są wszystkie działania, które w tych trudnych dla pracowników środowiska medycznego, w tym również dla przyszłych lekarzy, czasach podnoszą komfort ich pracy i zmniejszają ryzyko zarażenia wirusem SARS-COV-2. We wszystkich Uczelniach nasza akcja spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Otrzymaliśmy wiele wyrazów wdzięczności. To my dziękujemy i obiecujemy więcej. Przekazanie maseczek było kolejną kampanią pomocy dla środowiska medycznego w ostatnich miesiącach, wcześniej maseczki i finansowe wsparcie trafiły do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Od marca, w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską, zapewniamy wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom w Polsce możliwość bezpłatnego uzyskania porad i opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z pandemią SARS-CoV-2.

Decyzją Zarządu w dniu 24 listopada 2020 r. została podjęta Uchwała o wycofaniu ze sprzedaży produktu INTER Tour. Od dnia 01.12.2020 roku produkt INTER Tour nie będzie dostępny w ofercie TU INTER Polska. Wszystkie Umowy ubezpieczenia INTER Tour zawarte przed 1 grudnia 2020 r. będą obsługiwane na podstawie OWU INTER Tour z dnia ich zawarcia.
Dziękujemy za zaufanie.

Wszystkich Państwa, którzy szukają ubezpieczenia w podróży, zapraszamy oferty INTER Tour365: całorocznego ubezpieczenia turystycznego dla zawodów medycznych, dostępnego w wariancie indywidualnym i rodzinnym. INTER Tour365 jest wyjątkowym ubezpieczeniem z możliwością rozszerzenia o uprawianie sportów ekstremalnych.
Życzymy wielu słonecznych podróży z dobrym ubezpieczeniem.

Więcej o INTER Tour365: całorocznym ubezpieczeniu turystycznym dla zawodów medycznych.

Prezes INTER Polska Janusz Szulik przekazał pierwszą partię maseczek chirurgicznych i respiratorowych dla studentów uczelni medycznych w Polsce. Trafiły one do Społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

– Z niepokojem obserwujemy wzrost zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju. Mamy świadomość, jak trudnym wyzwaniem dla władz uczelni i studentów staje się prowadzenie praktycznych zajęć klinicznych w warunkach narastającej epidemii. Wiemy również, że część studentów już jest lub będzie w najbliższym czasie zaangażowana w aktywną pomoc pacjentom i placówkom medycznym – powiedział Prezes INTER Polska Janusz Szulik, przekazując maski ochronne dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w obecności Rektora uczelni, Prof. dr. hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, V-ce Kanclerz uczelni Izabelli Krzak, Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Martyny Moll, i Dyrektora Oddziału INTER Polska Małgorzaty Ziółkowskiej. W przekazanym piśmie Rektora uczelni Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański wyraził wdzięczność w imieniu własnym i całej Społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za przekazanie maseczek na rzecz studentów.

– Okazane wsparcie i bezinteresowna pomoc przyczynią się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia studentów – napisał Rektor uczelni, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. – W tym miejscu chcę również podziękować za dotychczasową przychylność okazywaną zarówno mnie osobiście, jak i całej Społeczności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

INTER Polska od blisko 30 lat jest partnerem środowiska medycznego, dbając o jego przedstawicieli w zakresie ich bezpieczeństwa w życiu zawodowym, a także prywatnym, od samego początku ich kariery. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest pierwszą uczelnią, do której trafiają zestawy 10000 masek chirurgicznych i 1000 masek respiratorowych. Wkrótce przekazane zostaną kolejne.

Szanowni Państwo oddział INTER Polska w Toruniu do środy 11.11.2020 pracuje w trybie zdalnym.

Z pracownikami oddziału można się skontaktować dzwoniąc pod numer (56)623 82 27  lub wysyłać wiadomość email na adres: torun@interpolska.pl

INTER Polska, ubezpieczyciel specjalizujący się w ubezpieczeniach dla medycyny, w sierpniu br. wprowadził do oferty pakiet ubezpieczeń dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym. Pakiet obejmuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi w wysokości nawet do 100 000 Euro, ochronę prawną, oraz ochronę w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW. Ubezpieczenie oferowane jest w wersji rozszerzonej o możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji agresji pacjenta.

 

Dlaczego Higienistki i Asystentki stomatologiczne powinny zainteresować się ochroną ubezpieczeniową?

Higienistki i Asystentki stomatologiczne są ważnymi członkami zespołu stomatologicznego, stanowiąc istotne wsparcie w codziennej pracy lekarzy dentystów, chirurgów szczękowych czy protetyków. Mają też istotny wpływ na ogólną satysfakcję pacjenta z procesu leczenia stomatologicznego.

 

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między innymi: utrzymywanie gabinetu w należytej czystości, dezynfekcja oraz sterylizacja narzędzi oraz czynne asystowanie przy zabiegach stomatologicznych. Higienistka stomatologiczna natomiast jest bardziej zaawansowana pod względem możliwości wykonywania procedur medycznych. Na zlecenie lekarza wykonuje zabiegi profilaktyczne (skaling, piaskowanie, lakowanie, lakierowanie) oraz prowadzi działalność edukacyjną pacjentów. Dodatkowo higienistka może wykonywać zadania asystentki stomatologicznej – mgr. dypl. hig. stom. Dorota Pawlikowska z Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent.

 

Pracując bezpośrednio z pacjentem i wykonując czynności medyczne, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na wiele zagrożeń – ryzyko błędu popełnionego podczas zabiegu i związane z nim roszczenia finansowe ze strony pacjenta, zniszczenie mienia placówki czy zakażenie się w wyniku kontaktu z pacjentem – to tylko niektóre z nich. Dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wykonywanej pracy, przedstawiciele tych zawodów powinni posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dlatego z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, TU INTER Polska przygotowało dedykowany pakiet ubezpieczeń, w ramach którego oferuje m.in. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek błędu podczas zabiegu, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ochronę HIV/WZW czy też polisę NNW.

 

Ryzyka związane z pracą Higienistki i Asystentki stomatologicznej

Podobnie jak większość pracowników służby zdrowia, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są narażone na ekspozycję na wirusy, takie jak  HIV czy WZW. Pracują one na profesjonalnym i drogim sprzęcie, który jest własnością gabinetu stomatologicznego – jego uszkodzenie może wiązać się z obciążeniem finansowym za jego naprawę. Ale najpoważniejsze w zawodzie ryzyko niesie ze sobą sama praca z pacjentem.. Źle wykonany zabieg, uszkodzenie jamy ustnej pacjenta, to już podstawa do roszczeń finansowych.

 

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym występuje wiele potencjalnych źródeł zakażenia. Zalicza się do nich: personel medyczny, pacjenci, narzędzia oraz sprzęt i wyposażenie gabinet. Aby zapobiegać zakażeniom istotna jest analiza oraz monitoring poszczególnych czynności takich jak dezynfekcja powierzchni i sprzętu, sterylizacja narzędzi oraz higiena rąk, czyli przestrzeganie schematu higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk. Ważną rolę odgrywa tutaj także odpowiednia wiedza personelu dotycząca zakażeń krzyżowych, sposobu ich szerzenia się oraz metod zapobiegania im. Poprzez nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, procesu dezynfekcji i sterylizacji oraz odpowiedniego postępowania ze skażonym ostrym sprzętem, zarówno personel jak i pacjenci są narażeni na wcześniej wspomniane zakażenia krzyżowe wywołane przez czynniki chorobotwórcze takie jak: wirusy – V, bakterie – B, grzyby – F, spory – S oraz bakterie gruźlicy – Tbc. Czynniki biologiczne w konsekwencji mogą prowadzić do wystąpienia wielu groźnych chorób – min. HIV czy WZW typu B i C. – dodaje Dorota Pawlikowska.

 

Gdy popełni się błąd – pomocne ubezpieczenie OC

Błędy mogą zdarzyć się każdemu. Szczególnie, że wykonując swoje obowiązki, Higienistki i Asystentki stomatologiczne są aktywnym uczestnikiem udzielanych świadczeń medycznych, a ich błąd lub niedopatrzenie może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjenta i może nieść ze sobą ryzyko pozwu. Do najczęstszych popełnianych błędów w tych zawodach należą: nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym higieny rąk, nieprzestrzeganie procedury dezynfekcji, sterylizacji i mycia narzędzi i sprzętu, nieprawidłowe postępowanie ze skażony ostrym sprzętem, nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi profilaktyczno-lecznicze, ogólny brak wiedzy dotyczący zakażeń krzyżowych.

 

Higienistka stomatologiczna powinna przestrzegać zasad prawidłowego przeprowadzania zabiegów profilaktycznych. Brak odpowiedniej wiedzy może wywołać negatywne skutki lub uszkodzenie błony śluzowej oraz zębów pacjenta. Nieprawidłowo zastosowane narzędzia (np. źle dobrana końcówka do skalera lub/i zły kąt jej ustawienia w stosunku do powierzchni zębowej) może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia szkliwa zęba lub dziąsła. Brak wiedzy dotyczącej wykonywania zabiegu piaskowania zębów (użycie końcówki piaskarki pod złym kątem, nieodpowiednie ciśnienie, ilość wody i piasku) niesie za sobą ryzyko wstania powikłań w postaci zranienia brzegu dziąsłowego, powstania ropnia przyzębia, a także odmy. Zła ocena stanu bruzd zębowych u pacjenta podczas kwalifikacji do zabiegu lakowania powoduje min. ukryty rozwój choroby próchnicowej pod powierzchnią laku – mówi Dorota Pawlikowska.

 

Każda Higienistka i Asystentka stomatologiczna powinna mieć swoje własne ubezpieczenie OC, zwłaszcza, że często pracuje w kilku gabinetach. Posiadanie takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej jest najlepszym sposobem na zarządzanie ryzykiem osobistym i ochronę finansów przed potencjalnymi odszkodowaniami zasądzonymi przez sąd.

 

Systematycznie rośnie świadomość prawna pacjentów oraz ich oczekiwania co do rezultatów procesu leczenia, przybywa kancelarii prawnych prowadzących intensywny marketing ukierunkowany na poszukiwanie klientów z potencjalną szkodą ze strony personelu medycznego, coraz częściej słyszymy o wysokich odszkodowaniach i zadośćuczynieniach zasądzonych przez sąd w przypadku błędów względem pacjentów. Te wszystkie zmiany powodują, że właśnie ubezpieczenie OC z dodatkową ochroną prawną, które daje opiekę prawną powinno być nieodzownym elementem ochrony ubezpieczeniowej każdej asystentki stomatologicznej i higienistki. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować specjalnie dedykowany pakiet ubezpieczeń dla tych grup zawodowych, uwzględniający ich potrzeby – mówi Andrzej Twardowski –dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych

Z myślą o wszystkich Higienistkach i Asystentkach stomatologicznych, INTER Polska oferuje pakiet ubezpieczeń INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych, gwarantujący szeroką ochronę ubezpieczeniową w związku z wykonywaniem pracy w tych zawodach. Dedykowany Higienistkom i Asystentkom stomatologicznym pakiet ubezpieczeń umożliwia dostosowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego.

 

Pakiet INTER dla Higienistek i Asystentek stomatologicznych to przede wszystkim ochrona finansów
(w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC) w przypadku roszczenia pacjenta, które okaże się zasadne. Więc, gdy np. po podaniu płynu do higienizacji jamy ustnej u pacjenta dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego i wystąpi on z pozwem, to w przypadku zasądzenia przez sąd odszkodowania, zadośćuczynienia czy ewentualnej renty, to ubezpieczyciel pokryje te koszty do wysokości sumy ubezpieczeniowej, która w najwyższym wariancie wynosi nawet 100 000 Euro.

 

Drugim ważnym aspektem pakietu jest Ochrona Prawna, która umożliwia szybki kontakt z prawnikiem i uzyskanie porady prawnej w postaci pisemnej opinii prawnej sygnowanej przez adwokata lub radcę prawnego, a także pokrywa koszty adwokata i opłat sądowych w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Ubezpieczony ma dostęp do 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu. W zależności od wybranego wariantu ochroną prawną objęte jest życie zawodowe lub dodatkowo też prywatne.

 

Trzeci element pakietu to Ochrona HIV/WZW z dodatkową, jedyną na rynku, klauzulą na wypadek agresji pacjenta i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet ten zapewnia dostęp do profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku podejrzenia zarażenia się od pacjenta wirusem HIV lub WZW i zwrot kosztów koniecznych badań. Gwarantuje też wypłatę odszkodowania gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi oraz świadczenia pieniężnego, gdy padniemy ofiarą agresji pacjenta (przy wyborze wyższego pakietu).

 

Więcej informacji na stronie: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/higienistka-i-asystentka-stomatologiczna/

 

###

mgr dypl.hig.stom. Dorota Pawlikowska

Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Zdrowia Publicznego (studia II stopnia – magisterskie, – specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz Śląskiej Wyższej Szkoły  Informatyczno – Medycznej (licencjat ze zdrowia publicznego, specjalność: administracja i zarządzanie  w jednostkach ochrony zdrowia). Absolwentka podyplomowych studiów IDN – Instytut Dokształcania Nauczycieli – specjalność: przygotowanie pedagogiczne.

 

Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji oraz sympozjów. Autorka licznych artykułów medycznych oraz serii prelekcji z zakresu profilaktyki jamy ustnej. Współautorka książki „Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkunastoletnim stażem. Specjalizuje się w szczególności w asystowaniu przy zabiegach implantologicznych oraz implantoprotetycznych. Samodzielnie przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki oraz opieki pozabiegowej. Aktualnie właśccielka Gabinetu Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej DorisDent w Katowicach.

 

Dodatkowo wykładowca w szkole policealnej na kierunkach: asystentka i higienistka stomatologiczna oraz konsultant merytoryczny w „Asyście Dentystycznej”.

 

###

 

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Walczak

Dyrektor Biura Marketingu i PR

TU INTER Polska S.A.

Mobile: 507 006 830

e-mail: katarzyna.walczak@interpolska.pl

 

Grupa INTER w Polsce

Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Prawie 90% firm w Polsce odnotowało zakłócenia działalności wynikające ze społecznej izolacji i zmiany zachowania klientów, czytamy w badaniu przeprowadzonym przez Spotdata oraz CBM INDICATOR analizującym polski rynek mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19. Jak zabezpieczyć biznes przed ewentualnymi kolejnymi turbulencjami?

Jak ochronić siebie, swoje rodziny i pracowników przed skutkami zachodzących zmian? Jedną z możliwości jest odpowiednio dobrane ubezpieczenie dla firm.

“Dziś nie ma prostych wyborów, łatwych odpowiedzi.”

Polska gospodarka doświadczyła gwałtownego wstrząsu w konsekwencji pandemii choroby COVID-19. Mimo stopniowego znoszenia restrykcji dotyczących prowadzenia biznesu wielu przedsiębiorców obawia się drugiej fali pandemii i ponownego zamrożenia gospodarki. Wg raportu „Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19” najbardziej dotknięte efektami pandemii są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają w Polsce niemal połowę PKB i dają zatrudnienie blisko 60% wszystkich pracowników w kraju.

Co może wnieść odpowiednio dobrane ubezpieczenie, aby zabezpieczyć przyszłość polskich firm z tego sektora?

Dziś polski biznes jest w sytuacji wyjątkowej, której nikt nie był w stanie przewidzieć i nikt nie był na nią przygotowany – mówi Janusz Szulik, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska.

Wielu przedsiębiorców staje przed pytaniem jak zabezpieczyć interes firmy?

Dziś nie ma prostych wyborów, łatwych odpowiedzi. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zadaliśmy sobie pytanie, co my jako ubezpieczyciel możemy zrobić, aby pomóc naszym Klientom – przedsiębiorcom? Co zrobić, aby ochronić ich interesy, zdrowie ich pracowników i ich rodzin? Co zrobić, aby dać im poczucie bezpieczeństwa w czasach, które nas wszystkich napawają niepokojem. Naszą propozycją jest kompleksowa oferta ochrony dla firm w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie, zdrowotnych i majątkowych – mówi Janusz Szulik.

 

Wywiad został opublikowany na łamach czasopisma Executive Club.