801 803 000
19 2

Komunikat dla klientów firmy MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j.

Informujemy, że do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński Sp. j. z siedzibą w Pile (64-920) ul. 14 Lutego 10. Przedsiębiorstwo  Turystyczne „Martin” posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 18 września 2017 do 17 września 2018.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne  Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński  Sp. j.  w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi.

Roszczenie może złożyć osoba, która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy klient z umowy we własnym imieniu.

W celu złożenia wniosku o wypłatę środków na pokrycie zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy wypełnić

Formularz zgłoszenia szkody z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz Oświadczenie.

Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy organizatorem turystyki „MARTIN” Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. j. a klientem;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną, określonej w ww. umowie (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie/paragon);

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać:

Pocztą na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

lub

Faksem : +48 22 333 77 91,

lub

Mailem: odszkodowanie@interpolska.pl

Zgodnie z prawnie ustanowionymi zapisami umów gwarancji ubezpieczeniowych nieprzekraczalny termin składania roszczeń

dla klientów, którzy zawarli umowy w okresie od dnia 18 września 2017r do 17 września 2018r. upływa 18 września 2019,

Zgłosić szkodę  oraz  zadawać pytania można również telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

tel.: 801 803 000