Procedura składania reklamacji

Reklamację mogą Państwo zgłosić na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • na piśmie – składając osobiście w dowolnej jednostce Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA (dalej: INTER Polska) lub Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska SA (dalej: INTER-ŻYCIE Polska) obsługującej Klientów albo u agenta uprawnionego do działania w imieniu lub na rzecz INTER Polska lub INTER-ŻYCIE Polska (adresy znajdują się na stronie internetowej interpolska.pl)
 • na piśmie – wysyłając przesyłką pocztową na adres (wspólny dla obu spółek grupy INTER): Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
 • ustnie – telefonicznie: 801 803 000 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce INTER Polska lub INTER-ŻYCIE Polska obsługującej Klientów
 • w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procesem rozpatrywania reklamacji klientów została uwzględniona w:

 • „Polityce prywatności INTER Ubezpieczenia” zamieszczonej na stronie internetowej interpolska.pl- jest ona zawsze dostępna dla użytkowników strony po kliknięciu w link „Polityka prywatności” w stopce strony;
 • „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach infolinii Centrum Klienta INTER” dostępnej dla osób telefonujących po wybraniu tonowym cyfry 7 lub po wejściu do zakładki Kontakt i obsługa na stronie internetowej interpolska.pl (pełna treść klauzuli jest dostępna pod tym linkiem).

Osoby ubezpieczone w ramach polisy INTER Lekarz Nieruchomości kontaktując się z Opiekunem Szkody zgłaszają incydent, a następnie ustalają optymalny termin remontu.
W momencie, gdy w mieszkaniu lub domu ubezpieczonego dojdzie do zniszczeń np. na skutek powodzi, dewastacji, czy kradzieży z włamaniem, ma on możliwość wyboru jednej z dwóch opcji.

Co musi zawierać reklamacja

W treści reklamacji prosimy podać:

 • powód jej zgłoszenia
 • swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres do korespondencji)
 • numer polisy lub szkody – jeśli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia

Prosimy również o wyrażenie zgody na wysłanie odpowiedzi na reklamację drogą mailową, gdyż ułatwi to wzajemny kontakt. Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji e-mailem.

Odpowiedź na reklamację

 • na reklamację odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe, na Państwa adres korespondencyjny lub e-mailem, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie w zgłoszeniu
 • termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się rozpatrzyć Państwa zgłoszenia, poinformujemy o tym przed upływem tego terminu, przedstawiając przyczynę i okoliczności, które powodują wydłużenie terminu
 • maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia
 • w przypadku nieuwzględnienia Państwa reklamacji, mogą Państwo złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Powyższą informację o sposobie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwie Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. przygotowano na podstawie ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348 z późn. zm.).
Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87; http://www.rf.gov.pl) lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Wróć na górę