O nas

Strona główna / O nas

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

TU INTER Polska S.A.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne,  majątkowe dla Firm jak i Klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą naszych usług jest branża medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane  pakiety ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 22 333 75 00 lub e-mail: interpolska@interpolska.pl

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia. Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz życie prywatne.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 22 333 76 30 i  22 333 76 39 lub e-mail: zycie@interpolska.pl

1991 - zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych

1992 - powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

1996 - głównym akcjonariuszem zostaje koncern INTER Versicherungen z siedzibą w Mannheim

1997 - zmiana nazwy na TU INTER-FORTUNA S.A. oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA Życie S.A.

1998 - przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do Warszawy

2000 - towarzystwa działają pod nazwą TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Powstaje spółka INTER Assistance Sp. z o.o.

2002 - wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION

2008 - centrala Grupy INTER Polska w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich 172 w Warszawie

2011 - Jubileusz 20-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku

2012 - wdrożenie systemu centralnego do obsługi ubezpieczeń (TIA Technology A/S)

2013 - wdrożenie platformy integrującej rozwiązania informatyczne i budowa Portalu Agenta

„TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. najdynamiczniej rozwijającą się instytucją finansową na polskim rynku” (Gazeta Finansowa, październik 2013 r.)

2015 - wprowadzenie nowego modelu sprzedaży, integrującego dwa kanały dystrybucji: kanał agencyjny i sprzedaż direct poprzez Portal Transakcyjny INTER (DMS – Dualny Model Sprzedaży)

2017 - Jubileusz 25-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku

2018- przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do nowej siedziby 

Prezes Zarządu - Janusz Szulik

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących zarządzania.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny.

Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem "Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie" oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Członek Zarządu - Piotr Bonarek

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz prawa podatkowego. Z TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. związany jest od 18 lat. Do czerwca 2016 r. kierował Biurem Controllingu oraz pełnił funkcję Prokurenta w obu Spółkach.

Z początkiem lipca 2016 r. został powołany na Członka Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.  W zakresie jego obowiązków znalazł się nadzór nad obszarami ubezpieczeń majątkowych i osobowych, aktuariatu i reasekuracji, finansów, controllingu, IT  oraz rozwoju systemów informatycznych.

 

 

 

Członek Zarządu - Wioletta Rogosz

TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance Sp. z o.o.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Wioletta Rogosz ze Spółkami INTER w Polsce związana jest od 2006 r. W latach 2007-2016 była odpowiedzialna za obszar HR oraz administracji pełniąc obowiązki Dyrektora Biura Personalnego i Administracji. W 2008 r. została powołana na Prokurenta w TU INTER Polska S.A., a w 2012 r. także w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz INTER Assistance sp. z o.o.

Od lipca 2016 r. z powołania Rad Nadzorczych Spółek pełni funkcję Członka Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Odpowiada za obszar personalny, administrację, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, obsługę klienta, likwidację szkód oraz administrację polis.

 
 Członek Zarządu - Roberto Svenda
 
TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
 
Absolwent Niemieckiej Akademii Ubezpieczeniowej (Deutsche Versicherungsakademie - DVA).

Z INTER Krankenversicherung aG związany od 1991 roku. Pełni funkcję Członka Zarządu w INTER Krankenversicherung aG , INTER Lebensversicherung AG oraz INTER Allgemeine Versicherung AG. W maju 2011 r. decyzją Rad Nadzorczych Spółek INTER w Polsce został powołany na Członka Zarządu. W Zarządzie polskich spółek odpowiada za obszar prawny oraz zarządzanie ryzykiem.

Skład Rady Nadzorczej spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.:


Peter Thomas – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Matthias Kreibich – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Holger Tietz – Członek Rady Nadzorczej

Helmut Vavers - Członek Rady Nadzorczej

Christiane Fischer - Członek Rady Nadzorczej

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE (Spółki INTER Polska”) deklarują gotowość stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółek INTER Polska, a także zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu Korporacyjnego.

Jednocześnie Spółki INTER Polska informują o częściowym stosowaniu postanowień,
o których mowa w § 21 ust. 2, § 22 ust. 1-2 oraz § 24 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego.


Treść Zasad Ładu Korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Zasady_ladu_korporacyjnego

Reklamację mogą Państwo zgłosić na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • elektronicznie: poprzez formularz online znajdujący się w zakładce „Reklamacje”
 • telefonicznie : 801 803 000
 • pisemnie na adres (wspólny dla wszystkich spółek INTER Polska): Al. Jerozolimskie 142 B; 02-305 Warszawa
 • pisemnie podczas wizyty w dowolnej jednostce organizacyjnej INTER Polska (adresy znajdują się na stronie internetowej: www.interpolska.pl)
 • pisemnie u agenta

 Co musi zawierać reklamacja 

W treści reklamacji prosimy podać:

 • powód jej zgłoszenia
 • swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres do korespondencji)
 • numer polisy lub szkody - jeśli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia

Prosimy również o wyrażenie zgody na wysłanie odpowiedzi na reklamację drogą mailową, gdyż ułatwi to wzajemny kontakt.  Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji e-mailem.

Odpowiedź na reklamację

 • na reklamację odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe, na Państwa adres korespondencyjny lub e-mailem, jeśli wyrażą Państwo takie życzenie w zgłoszeniu
 • termin odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się rozpatrzyć Państwa zgłoszenia, poinformujemy o tym przed upływem tego terminu, przedstawiając przyczynę i okoliczności, które powodują wydłużenie terminu
 • maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia
 • w przypadku nieuwzględnienia Państwa reklamacji, mogą Państwo  złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego

TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższą informację o sposobie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w TU INTER Polska S.A. lub TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. przygotowano na podstawie ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87; www.rf.gov.pl) lub wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA oraz tryb udostępniania informacji.

Polityka informacyjna

 

Sprawozdanie o wypłacalności  i kondycji finansowej TU INTER Polska S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Raport z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych
za rok 2016  Opinia Sprawozdanie Raport Dane statystyczne

 

Sprawozdanie o wypłacalności  i kondycji finansowej TU INTER Polska S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych
za rok 2017 Opinia Sprawozdanie Dane statystyczne

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności  i kondycji finansowej TU INTER - Życie Polska S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Raport z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych
za rok 2016  Opinia Sprawozdanie Raport Dane statystyczne

 

Sprawozdanie o wypłacalności  i kondycji finansowej TU INTER - Życie Polska S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych
za rok 2017 Opinia Sprawozdanie Dane statystyczne

Agnieszka Budzyn

e-mail: iodo@interpolska.pl

adres: Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa