801 803 000

Informacje dla Akcjonariuszy

TU INTER POLSKA S.A.


Informacja z dnia 03.06.2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
  i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2019 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes
  für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
  der Zusatzinformation mit Einleitung zum Jahresabschluss sowie den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen, der Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital und der Cashflow-Rechnung.
 7. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 8. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
 9. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 10. Beschlussfassung über die Gewinnverteilung  für das Geschäftsjahr 2019.
 11. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2019.
 12. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
 13. Beschlussfassung über die Auswahl des Betreibers vom Register der Aktionäre.
 14. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden.

Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.


Informacja z dnia 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy o następujących wpisach dokonanych przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:
1) w dniu 16.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER Polska S.A.
2) w dniu 30.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 12 ust. 7 Statutu TU INTER Polska S.A.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Ihnen höflich mit, dass im durch das Registergericht geführten Register der Unternehmer KRS folgende Angaben erfasst wurden:
1) am 16.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER Polska S.A.
2) am 30.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 12 Abs. 7 der Satzung von TU INTER Polska S.A.

Informacja z dnia 20.01.2020 r.

Niniejszym informujemy, iż decyzją z dnia 09.01.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmianę Statutu TU INTER Polska S.A. dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2019 r.
W związku z powyższym, Zarząd TU INTER Polska S.A. w dn. 17.01.2020 r. (data nadania przesyłki pocztowej) złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie dokonanych zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass die Aufsichtsbehörde kraft ihres Bescheides vom 09.01.2020 die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.11.2019 beschlossenen Änderungen der Satzung genehmigt hat.
Im Zusammenhang mit dem Obigen hat der Vorstand von TU INTER Polska S.A. am 17.01.2020 (Datum des Poststempels) bei dem Polnischen Gerichtsregister die Eintragung der geänderten Satzungsbestimmungen ins durch das Amtsgericht in Warschau geführte Register der Unternehmer beantragt.TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.


Informacja z dnia 03.06.2020 r.

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie
§ 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
  i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2019 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:30 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:

 1. Eröffnung der Hauptversammlung.
 2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
 3. Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
 4. Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
 5. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019.
 6. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes
  für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
  der Zusatzinformation mit Einleitung zum Jahresabschluss sowie den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen, der Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital und der Cashflow-Rechnung.
 7. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 8. Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
 9. Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
 10. Beschlussfassung über die  Abdeckung der Verlustes für das Geschäftsjahr 2019.
 11. Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2019.
 12. Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
 13. Beschlussfassung über die Auswahl des Betreibers vom Register der Aktionäre.
 14. Schließung der Hauptversammlung.

Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden.

Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.


Informacja z dnia 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy o następujących wpisach dokonanych przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS:
1) w dniu 17.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) w dniu 31.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 13 ust. 7 Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir teilen Ihnen höflich mit, dass im durch das Registergericht geführten Register der Unternehmer KRS folgende Angaben erfasst wurden:
1) am 17.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) am 31.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 13 Abs. 7 der Satzung von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Informacja z dnia 20.01.2020 r.

Niniejszym informujemy, iż decyzją z dnia 09.01.2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmianę Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2019 r.

W związku z powyższym, Zarząd TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w dn. 17.01.2020 r. (data nadania przesyłki pocztowej) złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie dokonanych zmian w Statucie Spółki w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wir teilen Ihnen höflich mit, dass die Aufsichtsbehörde kraft ihres Bescheides vom 09.01.2020 die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.11.2019 beschlossenen Änderungen der Satzung genehmigt hat.
Im Zusammenhang mit dem Obigen hat der Vorstand von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. am 17.01.2020 (Datum des Poststempels) bei dem Polnischen Gerichtsregister die Eintragung der geänderten Satzungsbestimmungen ins durch das Amtsgericht in Warschau geführte Register der Unternehmer beantragt.