Likwidacja szkody krok po kroku

Po wystąpieniu szkody najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem. W zależności od rodzaju i zakresu posiadanej polisy, ubezpieczyciel może mieć inne wymagania. Ważne, aby zabezpieczyć istotne dokumenty, ale także w niektórych przypadkach wezwać policję. Oto pięć ważnych kroków.

1. Wystąpienie szkody

W momencie wystąpienia szkody, na szeroką ochronę mogą liczyć lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne posiadające OC dobrowolne. Obejmuje ono szkody w mieniu lub na osobie, powstałe w związku z prowadzeniem działalności leczniczej lub posiadaniem sprzętu medycznego. Polisa chroni niezależnie od miejsca udzielania świadczeń, czy też formy zatrudnienia.

2. Poinformowanie ubezpieczyciela i zabezpieczenie dowodów

W momencie powstania szkody, należy skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem, aby dowiedzieć się jakiego typu dowody należy zabezpieczyć. W pewnych sytuacjach koniecznie może być wezwanie policji oraz wykonanie obdukcji. Jest to niezbędne, jeśli pracownik placówki medycznej został zaatakowany przez agresywnego pacjenta, a posiada np. INTER Ochrona HIV/WZW rozszerzona o Klauzulę Agresji Pacjenta.

3. Zgłoszenie szkody z wymaganymi dokumentami

Następnie należy zgłosić szkodę. Na stronie internetowej INTER Polska znajduje się zakładka „zgłoś szkodę” a w nim formularz zgłoszeniowy. Im więcej danych i informacji zawrze osoba zgłaszająca zdarzenie, tym szybciej sprawa zostanie rozpatrzona. W formularzu należy podać dane teleadresowe, ale także zaznaczyć czy zgłoszenie robi szpital/placówka medyczna, lekarz, pielęgniarka czy przedstawiciel innego zawodu medycznego.

Następnie należy podać dane poszkodowanego, dane rachunku bankowego, na który ma być wypłacone odszkodowanie. Niezbędne jest także wypełnienie części poświęconej samej szkodzie. Tu ważna jest data i miejsce powstania szkody, a także opis tego, jak doszło do jej powstania. Ubezpieczyciel prosi też o oszacowanie orientacyjnej wartości szkody lub wysokości odszkodowania. Tu należy dodać także załączniki.

4. Rozpatrzenie szkody

Ubezpieczyciel musi przeprowadzić likwidację szkody w terminie 30 dni. Termin zapłaty świadczenia uregulowany jest w kodeksie cywilnym (art. 817). § 1. Jest jednak jeden warunek – dostarczenie wymaganych informacji. Zdarza się, że czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy się przedłuża, właśnie z powodu braku dokumentów. Właśnie dlatego kluczowe jest zebranie odpowiedniej dokumentacji.

W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona nie dostarczyła wymaganych dokumentów, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia kodeks cywilny przewiduje wydłużenie terminu płatności. Zgodnie z nim „świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe”.

5. Wypłata odszkodowania

W sytuacji, w której formularz jest kompletny, ubezpieczyciel wypłaca środki w ustawowym czasie na rachunek wskazany we wniosku.

Wróć na górę