801 803 000
Fizjoterapeuta 2

Fizjoterapeuci a obowiązek ubezpieczeniowy – projekty nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Komentarz Andrzeja Twardowskiego, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.

W ostatnim czasie środowisko fizjoterapeutów podnosiło niezwykle ważny temat dotyczący kwestii konieczności rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych jako podmiotów leczniczych. Wskazywano, że aktualnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają specyfiki działania fizjoterapeutów oraz zawierają rozwiązania, które nie są tak korzystne jak w przypadku innych samodzielnych zawodów medycznych. Obecne procesowane projekty ustaw mają to zmienić. Nowe przepisy regulują też na nowo kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem dla fizjoterapeutów.

 Czy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi się rejestrować jako podmiot leczniczy?

To pytanie zadawało sobie wielu przedstawicieli tego zawodu. W myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci mieli czas tylko do końca listopada tego roku, aby dokonać takiej rejestracji, inaczej mogli stracić prawo do wykonywania zawodu. To ma się jednak właśnie zmienić. Projektowane zmiany zakładają okres przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów leczniczych do dnia 31 października 2019 r. Po tym terminie będzie można wybrać formę prawną prowadzonej działalności.

 Podmiot leczniczy czy praktyka zawodowa?

Problem, na który zwracało uwagę środowisko fizjoterapeutów, polegał na tym, że ustawa o działalności leczniczej nie zawierała szczegółowych przepisów dotyczących prowadzenia podmiotów leczniczych przez fizjoterapeutów, dlatego podlegaliby oni zasadom ogólnym, które dotyczą głównie szpitali, dużych przychodni i ambulatoriów. Wymogi , które nakłada ustawa w tym przypadku były dalekie od tych, które posiadają inne samodzielne zawody medyczne. Dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów starała się o wprowadzenie przepisów analogicznych jak obowiązują w takich przypadkach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne. Te grupy zawodowe są objęte odrębnymi przepisami i mogą wykonując swój zawód w ramach działalności gospodarczej w specjalnej formie prawnej jaką są praktyki zawodowe. Nowe projekty ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadzają teraz tożsame uprawnienia także dla fizjoterapeutów. Będą oni mogli rejestrować swoje jednoosobowo prowadzone firmy jako indywidualne lub grupowe praktyki fizjoterapeutyczne. Podobnie więc jak lekarze i pielęgniarki nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To bardzo oczekiwana zmiana w środowisku fizjoterapeutów.

Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty?

Ubezpieczenie, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, to ważna część zawodu fizjoterapeuty. Odpowiedzialność cywilna za błędy w procesie fizjoterapeutycznym to przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Odpowiednia polisa chroni fizjoterapeutę przed płaceniem odszkodowań, zadośćuczynień i rent z własnej kieszeni. Prawo nakłada na fizjoterapeutów posiadanie odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Jakie ubezpieczenie powinien posiadać fizjoterapeuta w myśl aktualnie obowiązujących przepisów oraz jakie będzie musiał mieć po wejściu w życie planowanych nowelizacji ustaw? Obowiązek ubezpieczeniowy i zakres polisy zależy od formy prawnej jaką posiada prowadzona przez fizjoterapeutę firma.

Podmiot leczniczy:

Zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Projekt zmian prawnych zakłada zniesienie obowiązku rejestracji jednoosobowych firm jako podmiotów leczniczych. Obowiązek ten ma zostać zniesiony w listopadzie 2018 roku. Od tego momentu osoby prowadzące działalność gospodarczą nie w formie podmiotów leczniczych będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Zniesienie obowiązku nie oznacza, że fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą nie będzie mógł zarejestrować podmiotu leczniczego. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można zarejestrować się zarówno jako podmiot leczniczy jak i praktyka zawodowa, a dokładniej jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Projektowana ustawa zakłada okres przejściowy do końca listopada 2019 r., po którym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał wybrać formę prawną prowadzonej dzielności.

Praktyka zawodowa:

W myśl planowanych nowelizacji możliwość uzyskania wpisu jako praktyka zawodowa przez fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwy od 1 kwietnia 2019 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej to polisa OC z sumami gwarancyjnymi: 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie określiły się jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa nadal będą podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, do końca okresu przejściowego.

Koniec okresu przejściowego:

Projektowane zmiany przepisów zakładają okres przejściowy, na określenie formy prawnej prowadzonej działalności, do 31 październik 2019 roku. Po tym czasie wybór formy prawnej prowadzanej przez siebie działalności gospodarczej będzie obowiązkowy. Fizjoterapeuta będzie musiał wybrać czy chce uzyskać wpis jako praktyka zawodowa czy jako podmiot leczniczy. Od tego momentu planowany obowiązek ubezpieczeniowy to:

  1. Podmiot leczniczy: ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z sumami gwarancyjnymi: 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia
  2. Praktyka zawodowa: ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z sumami gwarancyjnymi 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

W odpowiedzi na nowe regulacje prawne INTER przygotowało, we współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutów, dedykowany pakiet ubezpieczeń „INTER Fizjoterapeuta”. Występuje on w dwóch wariantach do wyboru. Pierwszy – Standardowy – to ubezpieczenie OC obowiązkowe na sumy gwarancyjne wymagane ustawą dla podmiotów leczniczych oraz dodatkowo ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta i ochrona prawna w życiu zawodowym. W wariancie drugim –  Premium – dodatkowo zyskujemy ochronę prawną w życiu prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW oraz świadczenia pieniężne w przypadku agresji pacjenta. Cały czas rozmawiamy z fizjoterapeutami i wspólnie dostosowujemy naszą ofertę do ich potrzeb i zmieniających się przepisów. Nasza oferta dla tej grupy zawodowej to nie tylko polisy wymagane ustawą, ale też możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe pakiety jak np. INTER Świadczenie Dzienne, które zapewnia ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wypłacamy wtedy świadczenia za każdy dzień w którym fizjoterapeuta nie może wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl