Czym różni się praktyka zawodowa fizjoterapeuty od podmiotu medycznego?

Praktyka zawodowa jest zarezerwowana jedynie dla fizjoterapeutów, a podmiot medyczny mogą prowadzić także przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do zatrudnienia kadry specjalistów. Do 31 października fizjoterapeuci muszą podjąć decyzję, czy działać jako praktyka zawodowa, czy podmiot medyczny.

8 rzeczy, które warto wiedzieć wybierając praktykę fizjoterapeutyczną

1. Prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej wymaga założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

2. Może ją prowadzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia fizjoterapeuty.

3. Są trzy rodzaje indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych. I tak: 93 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym; 95 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna.

4. Ustawodawca dopuszcza grupową praktykę fizjoterapeutyczną – 97. Może być prowadzona wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej. W tym przypadku świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami lub partnerami spółki.

5. Fizjoterapeuta, który zdecyduje się na prowadzenie indywidualnej praktyki, w pełni odpowiada za prowadzenie działalności oraz za wykonanie usług fizjoterapeutycznych. Na jego głowie są zarówno kwestie organizacyjne, jak i medyczne.

6. Organem prowadzącym rejestr praktyk fizjoterapeutycznych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

7. Prowadzenie praktyki zawodowej oznacza mniejsze restrykcje w kontekście wymogów lokalowych. Fizjoterapeuta może np. prowadzić praktykę w lokalu mieszkalnym. Punktu nie odbiera Sanepid. Wystarczy, że podczas rejestracji fizjoterapeuta oświadczy, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.

6. Zgodnie z art. 25 ust.2 ustawy o działalności leczniczej niezbędne jest natomiast ubezpieczenie. Osoba prowadząca praktykę fizjoterapeutyczną potrzebuje minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. – Fizjoterapeuci powinni pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, że każdy fizjoterapeuta powinien wykupić polisę ubezpieczeniową, a następnie złożyć wniosek o wpis do rejestru praktyk zawodowych – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska.

8. Rejestracja praktyki zawodowej wiąże się z wykonaniem ważnych kroków: założeniem profilu zaufanego, założeniem działalności gospodarczej, wniesieniem opłaty. Opłata za rejestrację praktyki jest znacznie niższa niż w przypadku podmiotu leczniczego i w 2019 roku wynosi ona 98 zł. Ostatnim krokiem jest rejestracja praktyki.

8 rzeczy, które warto wiedzieć decydując się na podmiot leczniczy

1. Na prowadzenie podmiotu leczniczego może zdecydować się przedsiębiorca, osoba niezwiązana ze światem medycznym.

2. Forma podmiotu leczniczego pozwala na budowę rozbudowanych struktur, w dowolnie wybranej formie prawnej.

3. Podmiot leczniczy należy wpisać do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ten prowadzony jest przez wojewodę.

4. Przy rejestracji podmiotu leczniczego należy odpowiednio uiścić opłatę, która w 2019 roku wynosi 486 zł .

5. Prowadzenie podmiotu leczniczego wiąże się z większymi nakładami. W tym przypadku wymagany jest bowiem oddzielny budynek, w którym prowadzona byłaby działalność fizjoterapeutyczna. Szczegóły instalacji urządzeń i sprzętu są opisane w rozporządzeniu.

6. Wybór wiąże się także z wyższymi sumami ubezpieczeń – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

7. Inwestor, który jednak chce stworzyć prężnie działającą sieć usług i starać się o kontrakty z NFZ, musi wybrać prowadzenie podmiotu leczniczego. Tylko ta forma pozwala mu na zatrudnianie innych pracowników.

8. Podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne określone w przepisach.

! Ważne !

Zawód fizjoterapeuty stał się zawodem medycznym, który jest regulowany przepisami prawa. Każdy fizjoterapeuta chcący wykonywać swój zawód w formie działalności gospodarczej ma czas do 31 października 2019 roku na określenie rodzaju swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Co ważne organ, który dokonuje odpowiedniego wpisu do rejestru, ma na to 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. Czasu na podjęcie decyzji jest więc już mało, bo w przypadku złożenia wniosku na ostatnią chwilę może się okazać, że nie uda się uzyskać wpisu na czas. A bez tego wpisu nie będzie możliwe wykonywanie działalności gospodarczej.

Wróć na górę