801 803 000
kajdanki 1 2

Co grozi fizjoterapeucie, jeśli nie wykupi obowiązkowego OC?

Nagana, ograniczenie wykonywania zawodu, utrata majątku – takie konsekwencje może ponieść fizjoterapeuta, który będzie prowadził praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy bez wykupionej polisy OC.

Każdy fizjoterapeuta, który prowadzi działalność gospodarczą, czy to w formie praktyki fizjoterapeutycznej, czy w formie podmiotu leczniczego, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC Obowiązkowe). Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuta potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia OC – minimum 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30 000 euro na jedno i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakup OC jest warunkiem legalnego rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, że najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem takiej działalności fizjoterapeuta musi mieć polisę. Złamanie prawa grozi poważnymi skutkami.

1.Odpowiedzialność zawodowa

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta odpowiada przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Sądem Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podlega odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. Brak ważnej polisy OC Obowiązkowego może zostać potraktowany jako naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, a więc przewinienie, za które fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność.

2.Upomnienie lub nagana

Prowadzenie działalności bez rejestracji praktyki lub podmiotu oraz bez odpowiedniej polisy OC jest przykładem rażącego naruszenia „przepisów dotyczących wykonywania zawodu”. Najłagodniejszą z kar jest upomnienie lub nagana.

3.Kara finansowa

Dotkliwszym skutkiem wykonywania świadczeń fizjoterapeutycznych bez OC jest konieczność zapłaty przez fizjoterapeutę kary pieniężnej na cel społeczny związany z ochroną zdrowia. Może ona wynieść od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Kara pieniężna może być samoistna lub orzeczona w połączeniu z innymi karami.

4.Zakaz pełnienia funkcji kierowniczych

Fizjoterapeuta, który łamie prawo, musi liczyć się z degradacją zawodową. Nieodpowiedzialne zachowanie, bo za takie należy uznać pracę bez OC, może skutkować także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych na okres od 1 roku do 5 lat.

5.Ograniczenie dot. aktywności zawodowej

Wobec fizjoterapeuty, który łamie prawo, stosuje się także ograniczenie zakresu czynności w ramach wykonywanego zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Co ważne, fizjoterapeuta może wnioskować do KIF o uchylenie tej kary. Warunkiem jest „ustanie przyczyny ograniczenia”. W tym przypadku będzie to zakup odpowiedniego OC.

6.Zawieszenie

Brak OC może przekreślić pracę i rozwój kariery zawodowej w perspektywie kilku lat. Jedną z możliwych kar za pracę bez ubezpieczenia jest zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat. Warto pamiętać, że przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powoduje, że fizjoterapeuta ma obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej.

7.Pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Najcięższą z kar, które mogą spotkać fizjoterapeutę, jest pozbawienie go prawa wykonywania zawodu. Dla fizjoterapeuty jest ona niczym wyrok i oznacza pożegnanie się z wyuczonym zawodem. Dopiero po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym została wymierzona kara, fizjoterapeuta może ubiegać się o ponowne uzyskania prawa wykonywania zawodu.

8.Ograniczenie wolności lub grzywna

Należy pamiętać, że działalność lecznicza ma charakter regulowany. Oznacza to, że jej prowadzenie bez wymaganego prawem wpisu do rejestru praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych jest bezprawne i może również skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 60 § 1 z Kodeksu wykroczeń „Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

9.Utrata majątku

Każdy fizjoterapeuta może popełnić błąd medyczny. W momencie, w którym dojdzie do narażenia zdrowia lub życia pacjenta, a okaże się, że fizjoterapeuta nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia OC, wówczas odpowiada on za wyrządzoną krzywdę całym swoim prywatnym majątkiem. Jedynym sposobem na uniknięcie finansowych skutków błędu medycznego jest posiadanie odpowiedniej polisy OC.

10.Utrata zaufania

Prowadzenie podmiotu leczniczego czy praktyki fizjoterapeutycznej bez pozwoleń ma jeszcze jeden skutek – moralny. Osoba, która postępuje niezgodnie z zasadami, prawem, uczciwością wobec siebie i pacjentów, traci ich zaufanie. Tymczasem to zaufanie, wynikające z etycznego postępowania i kompetencji zawodowych, umożliwia budowanie bazy zadowolonych klientów.

Więcej o ubezpieczeniach dla fizjoterapeutów znajdziesz na www.interpolska.pl