801 803 000
Diagnosta laboratoryjny ubezpieczenie INTER

Ubezpieczenia dla Diagnostów Laboratoryjnych

 • Posiadasz lub zamierzasz zarejestrować swoją praktykę zawodową?
 • Jesteś narażony na kontakt z materiałem zakaźnym?
 • Wprowadzasz wyniki badań do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Skorzystaj z niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych Diagnostom laboratoryjnym i zapewnij sobie pełną ochroną.

Kup Pakiet Online

Ubezpieczenie dla Diagnostów Laboratoryjnych

Wykonując zawód medyczny jesteś narażony zarówno na ryzyko popełnienia błędu, którego konsekwencje mogą mieć wpływ na zdrowie i życie pacjenta, jak i codzienny kontakt z materiałem zakaźnym, który jest niebezpieczny dla Ciebie. Obsługujesz również drogiej klasy sprzęty, które często mogą ulec uszkodzeniu.

Dodatkowo, jeśli wykonujesz swój zawód w formie praktyki zawodowej, to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 10.11.2023 masz obowiązek posiadania ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Warto więc zabezpieczyć się na każdą nieprzewidziana sytuację!

Dopasujemy zakres ubezpieczenia i ochrony do Twojej pracy

Prowadzisz praktykę zawodową?

Rejestrując praktykę zawodową w KIDL od 10.11.2023 musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. W ramach tego ubezpieczenia, pokrywane są szkody na osobie, czyli nieumyślne działanie, zaniechanie, zaniedbanie diagnosty powodujące szkodę – szkoda to utrata zdrowia, pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć pacjenta wskutek np. nieprawidłowego wykonania badania, błędnej interpretacji wyników badań.

Pracujesz w ramach umowy o pracę?

Pracując na umowie o pracę możesz ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody do wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Dobrowolne Ubezpieczenie OC, pokryje nie tylko koszty związane ze szkodą wynikającą z działalności leczniczej, ale i szkody związane z naruszeniem praw pacjenta czy szkody związane z uszkodzeniem sprzętu w laboratorium.

Pracujesz na umowie zlecenie?

Pracując na umowie zlecenie ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Ochronę w tym zakresie zapewni OC Dobrowolne, które zabezpiecza nie tylko szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych, ale i szkody związane z naruszeniem praw pacjenta czy szkody związane z uszkodzeniem sprzętu w laboratorium.

Czym jest Pakiet INTER Diagnosta Laboratoryjny?

OC Obowiązkowe

Oferta ubezpieczenia obowiązkowej Odpowiedzialności Cywilnej od 10.11.2023 skierowana jest do Diagnostów laboratoryjnych, którzy prowadzą praktykę zawodową. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego.

Atuty:

 • Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie 30 000 oraz suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 150 000 €
 • Możliwość podniesienia sumy gwarancyjnej do 500 000 na jedno i wszystkie zdarzenia u Agenta

OC Dobrowolne

Oferta dostępna w dwóch wariantach: A – jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających zarejestrowaną praktykę zawodową oraz B – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych – w ich przypadku szkody osobowe związane z udzielaniem/zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach OC dobrowolnego.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne dostosowane do Twoich potrzeb
 • Ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta
 • Szkody w mieniu pacjenta
 • Odpowiedzialność za sprzęt laboratoryjny

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Posiadając lub rejestrując praktykę zawodową od 10 listopada br. masz obowiązek jako Diagnosta Laboratoryjny posiadać Obowiązkowe Ubezpieczenie OC. Jeżeli posiadasz u nas polisę w zakresie Dobrowolnego OC, a zamierzasz założyć praktykę zawodową – zgłoś nam zmianę!

Zamów kontakt

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla diagnosty laboratoryjnego. Obejmuje swoim zakresem zarówno życie zawodowe, a w wyższym wariancie również elementy życia  prywatnego. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Dostępność Asysty Prawnej: cały rok, cały tydzień, całą dobę, w tym niedziele i święta
 • W przypadku problemu prawnego, stały dostęp do prawnika – każda opinia prawna na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i światków

INTER NNW z ryzykiem HIV/WZW

Ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie wizyt lekarskich, koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne – do 200 000 zł
 • NNW wskutek amatorskiego uprawiania sportów
 • Możliwość wykupienia klauzuli agresji pacjenta

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne specjalnie dla branży medycznej, zapewniające ochronę na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży, ważne na całym świecie przez 365 dni od daty wskazanej na polisie. Jednorazowy pobyt za granicą nie może przekraczać 45 dni. Zakresem ubezpieczenia objęte są: koszty leczenia za granicą i pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, bagaż podróżny.

Atuty:

 • Wiek, ani choroby przewlekłe podróżujących nie mają wpływu na cenę
 • Ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych i możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla osób uprawiających sporty ekstremalne
 • Ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu elektronicznego i sportowego określonego w OWU

Pytania i odpowiedzi

Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd medyczny i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04/09/2023r. od 10.11.2023 masz obowiązek wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Minimalna suma gwarancyjna określona w Rozporządzeniu wynosi 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. Pamiętaj jednak, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkiego. Mając polisę obowiązkową będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody związane z naruszeniem praw pacjenta, uszkodzenie sprzętu laboratoryjnego nie będą objęte ochroną. Proponujemy rozszerzyć ochronę o dobrowolne OC.
Każdy Diagnosta laboratoryjny prowadzący praktykę zawodową od 10.11.2023 jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC, co wynika z rozporządzenia. Jeśli jednak jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej nie masz obowiązku wykupienia OC obowiązkowej, natomiast rekomendujemy wykupienie OC dobrowolnej, która ochroni Cię od szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzonych w mieniu pacjenta, w mieniu placówki w której pracujesz, a także naruszenia praw pacjenta.
Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd wykonując obowiązki zawodowe i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla diagnostów.
Suma gwarancyjna OC to po prostu maksymalna kwota, jaką osoba poszkodowana może otrzymać z polisy ubezpieczeniowej diagnosty.
Zakres ubezpieczenia OC dobrowolnego można rozszerzyć o klauzulę nr 2 – OC najemcy ruchomości, która obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych lub ich części składowych np. sprzętu medycznego, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego. Jeżeli chcesz wykupić klauzulę 2, skontaktuj się z naszym Agentem.
Przykładowa sytuacjaJak w takiej sytuacji może zadziałać
ubezpieczenie:
Diagnosta pomylił pobrane próbki pacjentów, wskutek czego jeden z pacjentów był niewłaściwie leczony, co przyczyniło się do pogorszenia jego stanu zdrowia.Ubezpieczenie OC Obowiązkowe – wypłacimy odszkodowanie, gdy prowadząc swoją praktykę zawodową wyrządzisz pacjentowi szkodę powstałą podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
Diagnosta przechodząc zawadził o kable zasilające i zrzucił wirówkę laboratoryjną. Uszkodzeniu uległ układ sterowania.Ubezpieczenie OC Dobrowolne – pokryjemy koszty szkód, które wyrządzisz pacjentowi, w jego mieniu lub w mieniu placówki w której pracujesz. Oferujemy wysokie sumy gwarancyjne nawet do 150 000 euro.
Podczas pobierania materiału do badania doszło do bezpośredniego kontaktu Diagnosty z krwią
pacjenta, który jest nosicielem wirusa HIV.
Ubezpieczenie HIV/WZW – pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusa HIV po ekspozycji zawodowej, zastosowania kuracji antyretrowirusowej, otrzymasz jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej.
Diagnosta pracował na przeterminowanych odczynnikach, co skutkowało nieprawidłowym wynikiem badania i błędnym leczeniem pacjenta. Pacjent pozwał diagnostę.Ochrona prawna – zapewnimy prawnika
specjalizującego się w sprawach medycznych, który przygotuje opinię prawną, będzie asystował Ci podczas kolejnych etapów postępowania, poprowadzi Twoją sprawę w sądzie jeśli będzie taka potrzeba.


Możesz być tym również zainteresowany

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli jesteś fizjoterapeutą. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę Twojego zawodu.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.
ubezpieczenie dom mieszkanie lekarz

Dom i Mieszkanie dla Medycyny

Szukasz dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Sprawdź naszą ofertę INTER Lokum. Ubezpieczenia nieruchomości, dedykowane dla osób wykonujących zawody medyczne.

Dokumenty do pobrania