INTER Partner

Pakiet ubezpieczeń INTER Partner to oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapewnia ochronę majątku firmy w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych takich jak m.in. pożar, zalanie, dewastacja itp. To szeroka, kompleksowa oferta, w której każdy przedsiębiorca znajdzie najlepszą dla siebie ochronę.

INTER Partner posiada konstrukcję modułową, która opiera się na 4 głównych filarach:

 • Ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych / od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków

Każdy z modułów może być zakupiony oddzielnie, razem stanowią kompleksowy pakiet. Dodatkowo, pakiet INTER Partner można wzbogacić o szereg specjalistycznych klauzul dedykowanych różnym branżom.

Atuty INTER Partner:

 • Możliwość dostosowania ochrony do specyfiki branży - ponad 55 klauzul branżowych
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk)
 • Finansowa rekompensata strat w wyniku różnych zdarzeń, w tym utraconego zysku
 • Akceptacja zniżek z innych Towarzystw Ubezpieczeniowych za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia 
 • Pomoc prawna doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych - w zakresie
 • Szeroki zakres Assistance obejmujący pomoc m.in. informatyka, lekarza, czy też transport mienia po szkodzie

W ramach ubezpieczenia INTER Partner, ubezpieczamy następujące mienie:

 • budynki i budowle
 • lokale
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze
 • mienie osób trzecich

 W zakresie ubezpieczenia gwarantujemy:

 • automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
 • zwrot kosztów rzeczoznawców
 • zwrot kosztów akcji ratowniczej
 • zwrot kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
 • zwrot kosztów poszukiwania przyczyn szkody

Dodatkowe ryzyka objęte ubezpieczeniem:

 • powódź
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja w tym graffiti
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia
 • towary od zepsucia wskutek rozmrożenia lub leki od zniszczenia wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury
 • mienie w transporcie
 • maszyny i aparaty elektryczne od szkód elektrycznych
 • maszyny i urządzenia od uszkodzeń

W ramach ubezpieczenia możesz rozszerzyć ochronę o:

 • Ubezpieczenie kosztów dodatkowych i utraty zysku prowadzonej działalności
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
 • Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie katastrofy budowlanej
 • Ubezpieczenie od pękania wskutek mrozu
 • Ubezpieczenie od aktów terroryzmu
 • Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków, budowli
 • Ubezpieczenie dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej i kosztów utylizacji leków
 • Ubezpieczenie utraty czynszu

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • stacjonarny sprzęt elektroniczny
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • dane, oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych
 • telefony komórkowe, tablety lub aparaty fotograficzne
 • stacjonarny sprzęt medyczny
 • przenośny sprzęt medyczny
 • sprzęt geodezyjny

Prowadząc firmę możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy osoba trzecia (Klient, partner biznesowy) dozna szkody przebywając na terenie firmy lub w wyniku działalności firmy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewnia pokrycie roszczeń związanych ze szkodą wyrządzonej osobie trzeciej.

W zależności od potrzeb możesz wykupić jedną z wielu klauzul związanych z ubezpieczeniem OC:

 • OC za produkt
 • OC za szkody w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez Ubezpieczonego
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących własność Najemcy
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w pojazdach pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczonego
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
 • OC parkingu strzeżonego
 • OC podwykonawców
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców (OC kontrakt)
 • OC za szkody powstałe wskutek działania szkodliwych substancji w wyniku zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych poddanych czyszczeniu, naprawie lub obróbce
 • OC za szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych lub kafarów
 • OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez dostarczoną energię
 • OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
 • OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego komponentów lub części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego
 • OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z wyrobami pochodzącymi od poszkodowanego
 • OC za szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń (klauzula maszynowa)
 • Koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad, poniesione przez osoby trzecie
 • Włączenie roszczeń pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • Czyste straty finansowe
 • OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi
 • OC za szkody powstałe podczas jazd próbnych
 • OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
 • OC za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • OC za szkody wynikłe z przeniesienia zatruć pokarmowych
 • OC za szkody wzajemne pomiędzy mieszkańcami/członkami WM/SM (szkody sąsiedzkie)
 • OC za szkody wyrządzone przez członków zarządu Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej (do 5 członków)
 • OC nauczyciela
 • OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć w mieniu członków wspólnoty
 • OC aptekarza i technika farmaceuty
 • OC podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Każda firma ubezpieczona w INTER Partner może korzystać z szerokiego zakresu usług assistance, czyli pomocy w nagłych przypadkach. 

W ramach assistance zapewniamy:

 • pomoc techniczną takich fachowców jak: informatyk, hydraulik, elektryk, z uwzględnieniem transportu mienia po szkodzie
 • pomoc medyczną - organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, transportu medycznego, dostarczenia leków

Nasi Klienci w pakiecie otrzymują także całodobowy dostęp do Telefonicznej Asysty Prawnej