INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny.

  1. Doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym
  2. Wsparcie prawne w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym
  3. Wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych
  4. Ochrona prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  5. Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ
  6. Konsultacje prawne - każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną
  7. Pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków
  8. Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – szybka likwidacja szkody

Warianty ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna

Wariant A

Wariant B

Wariant C

 Ochrona prawna w życiu zawodowym - wariant podstawowy

Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta NOWOŚĆ!

x

x

x

Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym NOWOŚĆ!

x

x

 x

Wsparcie prawne w sprawach karnych dotyczących wykonywanego zawodu

 x

 x

 x

Ochrona prawna postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym NOWOŚĆ!

x

x

x

Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS NOWOŚĆ!

x

x

x

Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną NOWOŚĆ!

x

x

x

 Ochrona Prawna obejmująca życie zawodowe i sprawy związane z ruchem drogowym - wariant rozszerzony

Przygotowywanie i analiza umów związanych z pojazdami mechanicznymi – w tym wsparcie w sporach z leasingodawcą NOWOŚĆ!

 

 x

 x

Ochrona Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych w życiu zawodowym NOWOŚĆ!

 

 x

 x

Wsparcie prawne w przypadku zniesławienia lub znieważenia Ubezpieczonego NOWOŚĆ!

 

 x

 x

 Ochrona prawna w sprawach karnych oraz o wykroczenia w ruchu drogowym

 

 x

 x

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z pojazdem Ubezpieczonego

 

x

x

 W życiu zawodowym, prywatnym i ruchu drogowym - wariant pełny

 Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka

   

 x

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym

   

 x

Przygotowywanie standardowych umów dla Ubezpieczonego i/lub jego małżonka w życiu zawodowym i prywatnym

   

 x

Wsparcie prawne w sprawach karnych – w życiu prywatnym

   

 x

Ochrona prawna w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

   

 x

Wideo porady radcy prawnego online NOWOŚĆ NA RYNKU!

   

x